Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

1: NAVN og HJEMSTED.
Foreningens navn er Politipensionisternes Landsforening
Dens hjemsted er formandens bopæl.§ 2: FORMÅL.
Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede polititjenestemænd fra Politiforbundet samt pensionerede medlemmer fra Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlevere.
Foreningen har blandt andet til formål:

1) at fastholde et nært tilhørsforhold til faglige organisationer,

2) at varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i et nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger,

3) at udøve forhandlingsret over for medlemmerne i pensionistspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget organisation,

4) at virke for en ensrettet optræden fra de tilsluttede klubbers side,

5) at koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblad samt evt. ved udgivelse af et medlemsblad for politipensionister.

6) at søge etableret et landsdækkende net af pensionistforeninger/klubber til opretholdelse og fremme af et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder og selskabelige sammenkomster.

MEDLEMMER.
§ 3: ORDINÆRE MEDLEMMER.
Pensionerede medlemmer og deres ægtefæller/registrerede partnere er berettiget til optagelse i foreningen gennem en lokalforening/klub eller ved direkte indmeldelse i landsforeningen.

§ 4: ÆRESMEDLEMMER.
Æresmedlemmer udnævnes på den ordinære generalforsamling og er fritaget for kontingent.
Grundlaget for et æresmedlemskab er en ekstraordinær og uegennyttig indsats for foreningens medlemmer.
Motiverede forslag indgives af foreningens medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget og indstillingen sendes til høring hos hovedbestyrelsens medlemmer, der ved tilbagesvar samtidig afgiver stemme for eller imod.
Har forslaget ikke opnået 2/3 tilslutning, bortfalder forslaget.

§ 5 UDMELDELSE.
Enkeltmedlemmers udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Udmeldelse af lokalforeningen/klubben sker i henhold til deres vedtægter. Udmeldelse af landsforeningen og lokalforeningen/klubben registreres ved gensidig underretning.

§ 6: EKSKLUSION AF MEDLEMMER.
Eksklusion af medlemmer, der ikke vil efterleve denne vedtægt eller som har økonomiske mellemværender med andre faglige organisationer, kan kun finde sted med generalforsamlingens samtykke.

§ 7: KONTINGENT.
Kontingent til Politipensionisternes Landsforening fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.
Kontingent til Politipensionisterne Landsforening betales helårligt forud og skal være foreningen i hænde senest den 15. januar.
Er kontingentet ikke efter en skriftlig påmindelse modtaget senest med udgangen af februar måned, slettes medlemmet uden yderligere varsel og lokalforeningen/klubben underrettes.

§ 8: FORENINGERNE/KLUBBERNE.
Foreningsstrukturen søges tilrettelagt efter den af Politiforbundet fastlagte inddeling i politiforeninger og kredse.
Foreningerne/klubberne etableres i nært samarbejde med medlemmerne og de stedlige tillidsrepræsentanter fra politiorganisationen.
Lokalforeningerne/klubberne vælger selv deres bestyrelse og tilrettelægger selv deres arbejde, fastsætter lokalkontingent m.v.
Politiorganisationen udpeger en eller flere kontaktmænd til støtte for forenings-/klubarbejdet og som bindeled til de faglige organisationer.

§ 9: OPGAVER.
Lokalforeningerne/klubberne har blandt andet til opgave:
1) at opsøge og inddrage så mange pensionister og ægtefæller som muligt i det kammeratlige
samvær.
2) at hjælpe og vejlede medlemmerne i økonomiske og sociale spørgsmål,
3) at arrangere møder, udflugter, sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrkelse af sammenholdet.
4) At være bindeled mellem medlemmerne og foreningen.
5) at deltage i udpegningen/valget af delegerede til landsforeningens generalforsamlinger.
6) At søge samarbejde med andre lokalforeninger/klubber under landsforeningen og eventuelt med andre stedlige pensionistforeninger.

§ 10: REGIONERNE.
Politipensionisterne danner regioner i overensstemmelse med den af politiforbundet vedtagne kredsinddeling.
Den til enhver tid siddende kredsformand indtræder i hovedbestyrelsen
Endvidere vælges 1 delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer i regionen.
Møder i kredsene til valg skal annonceres i Dansk Politi senest 3 uger i forvejen.
Kredsmødets afholdelse skal indeholde mindst:
1) Valg af dirigent
2) Orientering
3) Valg af repræsentant jfr. ovenstående og eller stedfortræder
4) Valg af delegerede
5) Eventuelt
og afholdes på skift i kredsens lokalforeninger.
Meddelelse om valg af delegerede til generalforsamlingen samt oplysning om navn, adresse og kreds skal være landsforeningen i hænde senest den 15. marts.
Valgte delegerede kan afgive fuldmagt til anden delegeret fra samme region.

§ 11: GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i april måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med mindst 2 måneders varsel ved annoncering i Dansk Politi.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af fuldmagter
3) Beretning ved formanden
4) Fremtidig virksomhed
5) Behandling af indkomne forslag
6) Hovedkassereren aflægger regnskab
7) a. Fastsættelse af kontingent til Politipensionisternes Landsforening
b. Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8) Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9) Valg:
a. formanden vælges på lige år for en 2 årig periode
b. næstformand/sekretær vælges på ulige år for en 2 årig periode
c. Hovedkasserer vælges på ulige år for en 2 årig periode
d. Medlemssekretær vælges på lige år for en 2-årig periode
e. 2 revisorer vælges på 2 år og afgår på skift
f. 2 revisorsuppleanter vælges for 2 år og afgår på skift
10) Eventuelt.
Ethvert medlem er berettiget til at deltage og tage ordet på en generalforsamling, men kun de delegerede har stemmeret og er valgbare. Den siddende bestyrelse sidestilles med delegerede.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være landsforeningen i hænde senest 4 uger før dens afholdelse.
Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra hovedbestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes i almindelighed ved simpelt flertal.
Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 5 delegerede stiller forslag herom.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for forslaget.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen begærer det, eller mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt til formanden indsender begæring derom og fremsender forslag, der ønsker behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest efter forslagets modtagelse.
Rejseudgifter samt eventuelle udgifter til ophold m.v. betales af landsforeningen efter generalforsamlings bestemmelse.

§ 12: HOVEDBESTYRELSEN
Stk. 1.
Politipensionisternes Landsforening ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand, der samtidig fungerer som sekretær, hovedkasserer, en medlemssekretær, samt en repræsentant fra hver af foreningens kredse.
Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i hvervet.
Hvis hovedkassereren eller næstformanden må fratræde, overtages hvervet af et bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.
Stk. 2.
Der afholdes som minimum 2 hovedbestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.

§ 13: FORRETNINGSUDVALGET.
Stk. 1.
Forretningsudvalget, bestående af formand, næstformand/sekretær , hovedkasserer, medlemssekretær samt en kredsrepræsentant udpeget af hovedbestyrelsen, forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for hovedbestyrelsen og generalforsamlingen.
Stk. 2.
Indkaldelse til forretningsudvalgsmøde sker efter behov.

§ 14: REGNSKAB.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet er underlagt bestyrelsens tilsyn og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes underskrift og eventuelle bemærkninger.
Hovedkassereren har ansvaret for, at regnskabet føres efter de af hovedbestyrelsen og revisorerne fastlagte retningslinier. Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag. Hovedkassereren godkender og attesterer samtlige bilag.
UNDERSKRIFTBERETTIGET: Formanden, næstformanden og hovedkassereren tegner to i forening landsforeningen ved alle økonomiske beslutninger.

§ 15: FORENINGENS OPLØSNING.
Opløsning af landsforeningen kan kun ske, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om afvikling af foreningens aktiver.

§ 16: SAMARBEJDSAFTALE.
I forbindelse med oprettelse af Politipensionisterne Landsforening er indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet.
Der henvises til denne aftale.

Således vedtaget på generalforsamlingen i København den 10.april 2002
§ 2 rettet på generalforsamlingen den 24. marts 2004.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 6. april 2005 og tilpasset Politiforbundets nye struktur.

Således vedtaget på generalforsamlingen i København den 11. april 2007

John Jensen Jørgen Fischer
formand dirigent

På generalforsamlingen den 31. marts 2009 blev der foretaget ændringer af §§3, 6, 9, 11 og 12. § 5 blev sløjfet med efterfølgende ændring af §§´s numre.

John Jensen Ove Bjerregaard
formand dirigent

På generalforsamlingen den 12. april 2010 blev der foretaget ændring af § 10 2. afsnit

John Jensen Søren Dejgaard Sørensen
formand dirigent

På generalforsamlingen den 8. april 2013 ændredes foreningens navn til Politipensionisternes Landsforening

John Jensen Søren Dejgaard Sørensen
formand dirigent

På generalforsamlingen den 23. marts 2015 blev der foretaget ændringer i §§ 3, 11, 12, 13 og 14 hvor ”Statspensionisten” er udgået og der er oprettet en hovedkasserer- og en medlemssekretærpost.

John Jensen                                       Søren Dejgaard Sørensen
formand                                            dirigent