Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger under CO10

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger under CO10

 Referat af bestyrelsesmøde i Odense d.1. november 2016

 Til stede: Bjørn Wikkelsøe Jensen, John Jensen, Arne Haugaard, Flemming Schandorff, Steffen Lunn (ref.)

 1. Meddelelser Siden sidste møde i SSP har der været lønkonference i CO10 , hvor BWJ var forhindret i at deltage. Vurderingen var, at hverken BWJ eller SSP led et nævneværdigt tab herved.

 2. Samarbejdet med pensionistorganisationer fra de øvrige centralorganisationer

BWJ berettede om mødet d. 29/6 med en række andre tjenestemandspensionistorganisationer, indkaldt på initiativ af DJØF. BWJ og SL deltog fra SSP.

Mødet havde konkluderet enighed om at kræve en fremtidig taktudvikling af pensionerne svarende til den fulde ramme opnået ved den enkelte OK.

Urealistisk at forvente opretning for akkumulerede skævheder fra de forrige OK.

I hver enkelt centralorganisation skal pensionistforeningerne tage kontakt med CO’ens ledelse.

BWJ har i CO10 haft møde med sekretariatschefen, som tilsluttede sig, at der ikke skal stilles krav om ændringen af tjenesemandspensionsloven (hvad angår reguleringsmekanismen), men at man skal stile mod et protokolat med fremtidig virkning. Herved opnås, at spørgsmålet om regulering følger faste retningslinjer og ikke skal afgøres fra OK til OK.

BWJ vil i CO10s bestyrelse søge at inspirere CO10 til at være mere aktive i udviklingen af OK-krav, så man ikke blot er reaktive overfor Finansministeriet.

BWJ tager initiativ til at indkalde til nyt møde i kredsen af pensionistorganisationer så ingen enkeltorganisation ”sætter sig” på processen).

3. Repræsentantskabsmøde i CO10 den 14.november 2016 Det viste sig, at flere af mødedeltagerne ikke havde modtaget materialet fra CO10.

AH og SL var ret sikre på, at de manglede det.

BWJ tager det op med CO10. BWJ gennemgik notat om fusionsplanerne LO/FTF.

Advarede mod at flytte forhandlings- og aftaleretten fra CO’erne til FTF/LO.

Enighed på mødet om, at vi ikke skal ytre os mod selve fusionsplanerne, men være skarpe på kravet om, at aftaleretten fastholdes i centralorganisationerne.

 4. Fastsættelse af mødedatoer i 2017, herunder den stedmæssige placering 3 møder i SSP i 2017:

7. marts i Odense (ældrecentret)

12. september i København

14. november i København.

Stederne i København aftales ad hoc.

CO10 holder repræsentantskabsmøde 6. november 2017.

 5. Eventuelt. Hver enkelt forenings medlemstal skal inden 31. januar 2017 sendes til Poul-Erik Jørgensen, Politipensionisternes kasserer, med henblik på kontingentbetaling til CO10.

 Referent: Steffen Lunn