Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Samarbejdet mellem CFU og Finansministeriet

Baggrunden for beslutningen om på en række områder at afbryde samarbejdet mellem CFU og Finansministeriet samt CFU’s overvejelser om det fremtidige samarbejde

Baggrund

CFU bad sidst på efteråret 2016 om et møde med den daværende finansminister, begrundet i en stigende frustration over arbejdsgivernes udfordring af samarbejdet generelt i den statslige sektor.

Blandt de udfordringer, som CFU har konstateret, er:

Balancen mellem hvilke vilkår, der ensidigt kan ændres, og hvilke der skal aftales mellem aftaleparterne centralt, hhv. ledelse og tillidsrepræsentanter lokalt er forandret. Det gælder f.eks. flere arbejdsgiveres opsigelse af en række betalte fridage (grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag).

Forsøg på at ansætte medarbejdere på individuelle vilkår fremfor i henhold til den relevante overenskomst.

En række situationer, hvor arbejdsgivere – støttet af Moderniseringsstyrelsen – agerer på en måde, som umuliggør, at de lokale parter kan indgå i et ligeværdigt og åbent samarbejde. Det gælder f.eks. arbejdsgivere:

der nægter at udlevere lønoplysninger til tillidsrepræsentanter i forbindelse med lønforhandlinger

der ikke vil orientere tillidsrepræsentanterne i forbindelse med afsked

der ikke orienterer medarbejderne i SU i forbindelse med beslutninger om større besparelser og omstillinger

på udflyttede institutioner, der ikke vil tillade valg af tillidsrepræsentanter pga. karensbestemmelser.

En generel uacceptabel arbejdsgiverprofil i en række konkrete sager. Det gælder f.eks. arbejdsgivere, der planlægger tjenesterejser, så der optræder flere døgns ventetid i transit, som medarbejderne ikke får løn for, samt Moderniseringsstyrelsens kursus der vejleder arbejdsgivere i at fyre såkaldte ”lowperformere”.

Afvikling af mødet trak ud på grund af finanslovsforhandlingerne og efterfølgende ministerskifte, og mødet blev først afviklet den 20. december 2016 med den nye innovationsminister Sophie Løhde. Mødet bar præg af, at ministeren og dennes embedsmænd ikke ville ind i en reel dialog om partssamarbejdet, selvom CFU-formanden gjorde adskillige forsøg på at få talt om det mere overordnede perspektiv på situationen på det statslige område. Ministeren gentog flere gange, at hun bakker de lokale ledelser op i deres fulde udnyttelse af det lokale ledelsesrum.

Som opfølgning på mødet udsendte ministeren vedlagte pressemeddelelse, hvor mødet blev beskrevet som et ”hilse-på”-møde, og hvor ministeren offentligt udtrykte sin opbakning til de lokale arbejdsgivere. På baggrund af ministerens tilbagemeldinger på mødet og den udsendte pressemeddelelse sendte CFU’s formand den 21. december 2016 vedlagte åbne brev til ministeren, hvor CFU trak sig fra en række fælles projekter, der var aftalt ved OK15.

Den 11. januar gentog innovationsministeren i et samråd i Folketinget sin fulde opbakning til de lokale arbejdsgivere, der har opsagt fridage eller på andre måder udnyttet ledelsesrummet.

Efterfølgende har CFU’s forhandlingsudvalg besluttet at afbryde samarbejdet med Finansministeriet på de områder, hvor det handler om politiske og udviklingsmæssige aktiviteter. Konkret betyder det, at CFU indtil videre lader sig repræsentere af embedsmænd i diverse opgaver og udvalg under Kompetencesekretariatet, og at CFU ikke deltager med politikere til den årlige dialogdag i regi af Kompetencesekretariatet.

Fremadrettet

Samarbejdet imellem CFU og Finansministeriet er altså indtil videre afbrudt, for så vidt angår udvikling og politisk deltagelse i udviklingsprojekter og fælles arrangementer.

CFU’s forhandlingsudvalg vurderer dog samtidig, at det vil være hensigtsmæssigt i øvrigt at fortsætte med igangværende forhandlinger og projekter, som er en del af ”den daglige drift” og/eller nødvendige for forberedelsen af OK18.

Samtidig er det CFU’s opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at arbejde for at udbrede kendskabet til, hvordan statens arbejdsgiverfunktion aktuelt udfylder arbejdsgiverrollen, med henblik på at skabe en bredt funderet politisk debat om hensigtsmæssigheden af at udhule medarbejderrettighederne i den statslige sektor. CFU har derfor øget sit fokus på at skabe medieopmærksomhed om en række aktuelle eksempler på, at de lokale ledelser – støttet af Moderniseringsstyrelsen – udfylder deres ledelsesrum på en for medarbejderne ufordelagtig måde.

Ligeledes har CFU fokus på egentlige fagretslige sager, hvor Moderniseringsstyrelsen i sin rådgivning forsøger at undsige sig vores overenskomster, vores hovedaftaleforudsætninger og den danske model. Sådanne sager vil blive forsøgt mediedækket.

Hvordan skal medlemsorganisationerne agere i den nuværende situation

CFU anbefaler, at ovennævnte afvejning indgår i medlemsorganisationernes eventuelle beslutninger om samarbejder med arbejdsgiverne på forskellige niveauer. Det er op til den enkelte centralorganisation/organisation at vurdere, om et givent projekt eller aktivitet med Finansministeriet har en sådan karakter, at det kan fortsætte ud fra de kriterier, som CFU i øvrigt har anlagt for de af CFU aftalte projekter.

Det er samtidig vigtigt, at linjen forsøges udbredt på alle niveauer i CFU. Det indebærer også, at CFU er enige om at henstille til, man lokalt bør forsøge at intensivere samarbejdet mellem de forskellige medarbejdergrupper på statens arbejdspladser således, at en evt. utilfredshed med ledelsesbeslutninger, der udfordrer balancen i aftalesystemet lokalt eller centralt, kan markeres samlet på tværs af organisationerne.

Hvad angår konkrete sager med Moderniseringsstyrelsen har CFU endvidere besluttet at have fokus på overholdelse af hovedaftalens frister.

Derudover opfordrer CFU til, at medlemsorganisationerne er opmærksomme på at holde sin respektive centralorganisation orienteret om sager, som kan have et principielt indhold, eller som i øvrigt belyser linjen i Moderniseringsstyrelsens arbejdsgiveradfærd.

Den fremtidige samarbejdsrelation

Efter CFU’s opfattelse forudsætter en normalisering af samarbejdet nye toner fra innovationsministeren og Moderniseringsstyrelsen. Ministeren og Moderniseringsstyrelsen må finde en ny linje i varetagelsen af deres arbejdsgiverfunktion. Det er afgørende, at forhold af større betydning for medarbejderne skal drøftes og aftales ved forhandlingsbordet mellem parterne og ikke ensidigt besluttes af ledelsen. Det er ligeledes vigtigt, at partssystemet finder tilbage til en linje, hvor vi på centralt niveau i fællesskab kan bidrage til løsninger på arbejdspladsernes udfordringer. Det betyder, at begge parter skal bidrage til at styrke det lokale parts- og aftalesystem i deres rådgivning/vejledning, og at der skal genfindes et fokus på, hvad der er hensigtsmæssigt og fornuftigt – uagtet der ikke er nogen snæver retlig forpligtelse til at agere sådan.

Sådanne nye toner kommer næppe fra den ene dag til den anden, og medlemsorganisationerne må derfor indstille sig på, at en normalisering af samarbejdsrelationen ikke er umiddelbart forestående.

Moderniseringsstyrelsens arbejdsgiveradfærd udgør et pres på de statslige medarbejderes forhold og rettigheder. CFU’s beslutning om at afbryde samarbejdet delvist er en balanceret reaktion med det formål at modstå presset samtidig med, at vi inviterer til et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde med innovationsministeren og Moderniseringsstyrelsen.