Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamling i Politipensionisterne Midt- og Vestsjælland kreds 8 den 7. februar 2017 i Roskilde.

 Formanden Christa Zabel bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen, som havde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af fuldmagter
 • Formandens beretning
 • Indkomne forslag
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen
 1. Formand – Christa Zabel er ikke på valg
 2. Næstformand – Bjarne Lassesen er villig til genvalg
 3. Kasserer – Christa Zabel, ønsker ikke genvalg
 4. Bestyrelsesmedlem – Bjarne Langholm er villig til genvalg
 5. Valg af suppleant – Tommy Jørgensen er ikke på valg
 6. Revisor – Bruno Juul er villig til genvalg
 7. Revisorsuppleant – Peter Dangkel er ikke på valg
 • Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
 • Eventuelt

Ad. 1: Bestyrelsen foreslog Bruno Juul, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik derefter dagsordenen.

Ad. 2: Ingen fuldmagter.

Ad. 3: I årets løb har foreningen fået 6 nye medlemmer. Vi er pr. 31/12-2016 oppe på 150 medlemmer i kredsen, mod 160 sidste år. I landforeningen er vi i alt 2374.

Jeg vil gerne byde de nye medlemmer velkommen i foreningen, og jeg håber, at de vil få glæde af deres medlemskab ved at deltage i de arrangementer, som vi afholder.

Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder. På sidste generalforsamling fik vi ændret vedtægterne, så de forhåbentlig nu er tidssvarende.

Den årlige sommertur blev til en forårstur, der blev afholdt den 19. maj. Den gik til Synagogen i Krystalgade, hvor vi fik et meget interessant foredrag om Synagogen og jødedommen. Efterfølgende spiste vi på rest. Ankara, der ligger lige ved siden af Synagogen. Maden var OK i betragtning af prisen. Vejret var også med os, så der var lejlighed til en bytur efterfølgende.

Vi var 23 deltagere. Det var et fint fremmøde, men vi kunne måske have været flere, hvis vi i indbydelsen havde præciseret, at det også var med ledsagere. Det husker vi næste gang.

Årets tur 2017 er under forberedelse og skal formentlig være til Frederiksborg Slot i Hillerød med mindre andre mere interessante ture dukker op.

Jeg vil anbefale, at I engang i mellem går på Landsforeningens hjemmeside Politipensionisterne.dk, hvor I kan se, hvad der rører sig i vores hovedorganisation CO 10 herunder overenskomsterne.

Jeg kan fortælle, at landsforeningen på deres sidste forretningsudvalgsmøde foreslog, at der nedsættes et redaktionsudvalg, der vil bestå af formanden og redaktøren af hjemmesiden Finn Baad. De skal varetage planlægning i forbindelse med input i Dansk Politi, hvor vi har fået 6 halve sider i løbet af året.

På landsforeningens generalforsamling i april foreslås ændring af afregning af befordringsudgifter, så det bliver efter Statens regler.

Inden jeg slutter, vil jeg godt komme med en lille opfordring. Som I ved, er vi en forening for alle pensionerede tjenestemænd samt deres ægtefæller/samlevere. Der er desværre en del, som endnu ikke støtter os. Kender I en af dem, så giv dem et lille puf, så de kan blive indmeldt i foreningen.

Vi har jo mulighed for gennem CO10, der varetager forhandlinger på vores vegne, at få indflydelse på pensionen. Vores kontingent på kr. 180 er jo et fagforeningskontingent, der kan fratrækkes på selvangivelsen.

Som afslutning på beretningen skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.

Der var forespørgsel til evt. døde medlemmer i årets løb. Bestyrelsen var ikke bekendt med dette. Heine Petersen, der var medlem til udgangen af 2016 afgik ved døden i januar

 1. Beretningen blev godkendt.

Ad. 4: Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Revisoren roste regnskabet for god orden og overskuelighed.

Ad. 6: Formanden foreslog, at kontingentet er uændret – dvs. kr. 0.

Ad.7:

 1. Formanden Christa Zabel var ikke på valg
 2. Næstformanden Bjarne Lassesen blev genvalgt
 3. Kassereren Christa Zabel, der var valgt som formand i 2016, ønskede ikke genvalg som kasserer. Ikke på grund af arbejdspresset, men fordi det regnskabsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt med en formand, der også er kasserer.

Lene Machholdt blev foreslået og indvilligede i at stille op som kandidat. Hun blev valgt med akklamation.

 1. Bestyrelsesmedlem Bjarne Langholm blev genvalgt for 2 år
 2. Tommy Jørgensen er ikke på valg. Da forsamlingen syntes der burde være 2 suppleanter blev Henning Morville valgt.
 3. Revisor Bruno Juul blev genvalgt. Peter Dangkel blev genvalgt som revisorsuppleant. Generalforsamlingen besluttede at revisoren fremover vælges i ulige år og revisorsuppleanten vælges i lige år. Begge for 2 år. Dette skal rettes i vedtægterne på generalforsamlingen i 2018.

Ad. 8: Bestyrelsen blev bemyndiget til selv at udpege deltagerne som delegerede til landsforeningens generalforsamling den 4. april 2017 i Odense.

Ad. 9: Bestyrelsen blev rost for de to arrangementer til hhv Frimurerlogen og Synagogen. Ellers ingen bemærkninger.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Ref. Christa Zabel, d. 22/2-2017

 

Formand Christa Zabel                             Næstformand Bjarne Lassesen

 

Kasserer Lene Machholdt                          Bestyrelsesmedlem John Larsen

 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Langholm