Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamling i Politipensionisterne kreds 3 torsdag den 23. februar 2017.

Generalforsamlingen blev afholdt i kantinen på Holstebro Politigård. Forinden generalforsamling var der virksomhedsbesøg på Maabjerg Center, Energivej 13, Holstebro.

Efter besøget var der frokost i kantinen på Politigården.

 Martin Løye, fg. pi i politikredsen, fortalte om den terrortrussel som er i det danske samfund og som vi stadig skal være opmærksom på. Videre oplyste han om den nye kadetuddannelse og at kadetterne primært skal bruges til grænsekontrol. Vedrørende det tjenestegørende personale fortalte han, at der var problemer med at få nok personale ud til de forskellige lokalstationer i kredsen.

 Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af fuldmagter.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Regnskab.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg:

a) Valg af formand for 2 år. Hans Jørgen Blicher Lauritzen er på valg. (modtager evt. genvalg).

b) Bestyrelsesmedlem for 2 år. Niels-Ove Jespersen er på valg. (modtager evt. genvalg).

c) Suppleant for 1 år. Per Ibsen er på valg. (modtager evt. genvalg).

d) Valg af revisor suppleant for 2 år. Poul Erik Møller er på valg. (modtager evt. genvalg).

e) Valg af delegerede til Politipensionisternes generalforsamling 2017 jfr. landsforeningens vedtægter § 10.

8. Eventuelt.

 Ad 1: Anton Pedersen blev valgt som dirigent.

Ad 2: Ingen medbragte fuldmagter.

Ad 3: Beretningen vedlægges.

Ad 4: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5: Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt med applaus.

Ad 6: Uændret, ingen betaling af kontingent til lokalforeningen.

Ad 7: Formanden, Hans Jørgen Blicher Lauritzen blev genvalgt.

Ad b: Niels-Ove Jespersen blev genvalgt.

Ad c: Per Ibsen blev genvalgt.

Ad d: Poul Erik Møller blev genvalgt.

Ad e: Børge Sørensen, Per Ibsen, Henning Elstrup og Niels-Ove Jespersen blev valgt. Formanden er delegeret.

Ad 8: Flere af medlemmerne takkede for et godt arrangement hos Maabjerg Centeret.

Bent Jensen kunne ikke forstå hvorfor pensionister ikke kunne være med til den ordinære lodtrækning til sommerhuse fra Politiforbundet. Flere medlemmer tilkendgav også deres utilfredshed med denne procedure, samt at forbundet ikke ville tilgodese deres tidligere medlemmer.

Per Ibsen oplyste, at i de fleste større forbund, bl.a. lærerne, kunne medlemmerne fortsætte efter at de var blevet pensioneret. Medlemmerne pålagde bestyrelsen at arbejde for at Politipensionisterne kunne blive optaget i Politiforbundet til et rimeligt kontingent.

Næste års generalforsamling blev forslået afholdt i Thisted og med besøg i Nationalparken samme sted. OE Ervolder oplyste, at han har forbindelse til fa. Grundfos i Bjerringbro, hvor vi kan få en rundvisning på fabrikken og efterfølgende spise i deres kantine.

Der var afstemning om disse 2 forslag og flertallet var for: At næste års generalforsamling blev holdt i Bjerringbro i fa. Grundfos.

 Formanden takkede Willy Hald og Anton Pedersen for arbejdet med virksomhedsbesøget samt afviklingen af generalforsamlingen på Politigården.

H.J. Blicher Lauritzen har efterfølgende indsendt et forslag til hovedbestyrelsen i Politipensionisterne om at vores medlemmer kan blive optaget i Politiforbundet.

 Formandens beretning til generalforsamlingen i kreds 3, d. 23. februar 2017.

Politipensionisterne Midt- og Vestjylland har for tiden 181 (172) medlemmer.

 Så vi har fået en del nye medlemmer, men der har desværre også været nogle, der har meldt sig ud, eller er blevet slettet ved ikke at have betalt kontingentet, ligesom der desværre også har været dødsfald.

Jeg ønsker at mindes Knud Helge Nielsen, Silkeborg med 1 min. Stilhed. Ære være hans minde.

 Som formand vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne af foreningen til, at vi i fællesskab fortælle vores tidligere kolleger, der er på vej til pensionering, om vores forening og dens formål, så de også syntes, at de bør være medlem af Politipensionisternes Landsforening. Det er mit indtryk, at dette har virket godt i nogle tilfælde.

 Jeg vil nu give en let gennemgang af arbejdet i foreningen i det forløbne år.

Landsforeningen har i år afholdt 2 hovedbestyrelsesmøder.

 Der blev afholdt Hovedbestyrelsesmøde d. 15. marts 2016 i Odense.

I forbindelse med nedlæggelsen af Statspensionisternes Centralforening og fordeling af de økonomiske midler blev der truffet beslutning om at tildele lokalkredsene et engangsbeløb på kr. 25,00 pr. medlem ud over det faste årlige tilskud.

Det blev ligeledes vedtaget, at formanden tager kontakt til Politiforbundet m.h.t. spalteplads i Dansk Politi.

 I den forbindelse har medlemssekretæren udarbejdet logo for landsforeningen.

Vi må dog konstatere, at der p.t. ikke er sket noget fremskridt for optagelse af informationer fra Landsforeningen. Vi ser frem til forbedring i fremtiden.

Det blev besluttet, at medlemssekretæren skulle oprette en gruppe i Facebook for medlemmerne. Det har imidlertid vist sig at interessen for medlemskab hos medlemmerne ikke var til stede, hvorfor gruppen er lukket ned.

 Hovedbestyrelsesmøde d. 20 – 21. september 2016 i Bogense.

 Der har været afholdt møde i CO 10 den 21. juni 2016, hvor man arbejdede på, om pensionistorganisationerne kunne blive enige om fælles krav til OK 2018. Kravene skal indgå på en konference som CO 10 afholder i 2017.02.05 Under møde med Politiforbundet blev det besluttet, at Landsforeningen kunne få ½ side i Dansk Politi med start december 2016.

 Medlemssekretæren oplyste, at medlemstallet var gået ned fra 2382 til 2372 grundet udmeldelse, sletning og dødsfald.

 Næstformand Niels Christensen fandt, at det kunne være en ide, for at fremme interessen for foreningen, at HB-møderne blev afholdt i politikredsene frem for alene i Odense. Efter drøftelse tilbød undertegnede, at Kreds 3 vil forsøge at arrangere det næst HB-møde i Holstebro.

 Mødet er planlagt til afholdelse på Politigården i Holstebro tirsdag den 14. marts 2017, hvor bestyrelsen og fællestillidsmanden deltager.

 Referatet kan ses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk

 Resultatet af aftaleforhandlingerne OK 15 af særlig interesse for os blev: Pr. 1. april 2017 udmøntes 1,00 % i generel lønstigning. Reguleringsordningen forventes på 0,70 %, dvs. en samlet stigning på 1,70 %.

Pr. 1. december 2017 udmøntes 1,50 % i generel lønstigning. Der forventes ingen reguleringsordning.

 DJØF er kommet med udtalelser om, at efterslæbet for pensionisterne skyldes at ved nogle overenskomster, så bliver en del ikke udbetalt som løn, men som puljer, der kan bruges til ferie – barsel m.v. Som opfølgning herpå afholdes et fællesmøde for alle pensionistorganisationer den 20. juni 2017.

 Ordinær generalforsamling d. 11. april 2016 i Odense.

 Sammen med de 4 delegerede deltog formanden.

Formanden oplyste på generalforsamlingen, at der har været en mindre stigning i medlemstallet i forhold til sidste generalforsamling. Formanden har i årets løb deltaget i møde med Politiforbundet samt møder omkring nedlæggelsen af SC.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt.

 Kontingentet på kr. 180,00 blev fastsat uændret.

 Ved valget blev formand John Jensen, medlemssekretær Finn Baad, revisor Hans Függe og revisorsuppleant Leif Christensen genvalgt for 2 år. Atter blev vores forhandlingsretten debatteres med flere indlæg om, at Landsforening skulle arbejde for tilslutning til Politiforbundet. Vurderingen er, at det p.t. ikke vil kunne lade sig gøre.

 Det blev besluttet, at formand, næstformand, hovedkasserer og medlemssekretærens honorar ændres fra kr. 4.000,00 til kr. 5.000,00 årligt, ligeledes ændres Kredsformændenes honorar fra kr. 1.000,00 til kr. 1.500,00 årligt.

Tilskud til kredsene ændres til kr. 40,00 årligt pr. medlem. Mødediæter blev ændret fra kr. 190,00 til kr. 200,00.

Referatet kan ses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk.

 Den lokale kredsforening:

 Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i perioden, samt et møde med Politiforeningen Midt- og Vestjylland V/formand Jørgen Fisker og næstformand Henrik Jensen. Referat fra disse møder findes på Landsforeningens hjemmeside.

Vi har indtil nu fået indsamlet rigtig mange mail adr. på foreningens medlemmer.

Det er rigtig dejligt, idet det letter kommunikationen og sparer en masse penge i porto. Der er p.t. 8 medlemmer som ikke har e.mail. Disse får tilsendt breve.

Men en opfordring herfra skal være, at man husker at meddele ændring af mail adr., hvis man får ny.

Bestyrelsen har udarbejdet en informationsskrivelse for kreds 3. Skrivelsen fremsendes til alle kolleger, som pensioneres fra Midt- og Vestjyllands Politikreds.

Der er udsendt forslag til de lokale Seniorklubber om mulighed for orientering om Politipensionisternes Landsforenings opgaver og organisation,

Bestyrelsen vil gerne modtage evt. forslag til emner den evt. skal arbejde med eller på i den kommende periode.

Det er bestyrelsens beretning som jeg nu overlader til forsamlingens debat.

Tak for året der er gået.

 Tak til Niels Ove Jespersen, Børge Sørensen og Per Ibsen for godt samarbejdet i årets løb.

 H.J. Blicher Lauritzen, Formand.