Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

HB- møde 14.3 2017

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

HOVEDBESTYRELSESMØDE

afholdtes den 14. marts 2017 kl. 1200 på Politigården i Holstebro

Til stede var John Jensen – Niels Christensen – Poul Erik Jørgensen – Finn Baad – Finn Iversen – Erik Jelle – Hans Jørgen Lauritzen – Svend Sandberg – Niels Gohr Jensen – Frits Hendriksen – Ole Steffensen – Christa Zabel – Axel Gyntler – Hans Agerbo Jensen.

Afbud: Carsten Lind Olsen – Flemming Vibe.

Hans Jørgen Lauritzen bød velkommen til Holstebro.

Politidirektør Jens Kaasgaard gæstede mødet sammen med foreningsformand, Jørgen Fisker, og fortalte om den nye politigårds tilblivelse.

DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat fra HB-møde den 20-21. sep. 2016 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra næstformand/sekretær. 4. Meddelelser fra medlemssekretæren. 5. Meddelelser fra hovedkassereren. 6. Orientering fra kredsene. 7. Forslag om ændring af vedtægtens § 11 stk. 10. 8. Forslag om ændring af vedtægten vedr. rejsegodtgørelse. 9. Evt. ændring af optagelseskriterier. 10. Indlæg i Dansk Politi. 11. Skal møder holdes på politistationer. 12. Politiforbundet/politipensionisterne/tættere fællesskab. 13. Eventuelt.

Godkendelse af referat fra HB-mødet den 20-21 sept. 2016.

Godkendt.

Meddelelser fra formanden.

Formanden, John Jensen, bød velkommen til især Niels Gohr Jensen, kreds 5, der var trådt ind for Per Bonde, der var syg.

Januar måned giver en del ekstra arbejde på grund af udmeldelser. Der var stadig nogen, der mener at et kontingent på kr. 180.- før skat var for stor en belastning for budgettet.

Formanden havde været til møde i CO 10, hvor kravene til OK 18 blev drøftet. Det er svært at komme til orde på pensionistsiden, der tænkes ikke så meget på pensionsalderen.

På et møde i sammenslutningen af pensionistforeninger under C0 10(SAP) blev man enige om kravene til OK 18 om forslag til regulering af tjenestemandspensioner, videreførelse af reguleringsordningen og afskaffelse af privatlønsværn.

Den 20. juni 2017 indbydes andre pensionistorganisationer under CFU til en fælles drøftelse.

Meddelelser fra næstformand/sekretær.

Ingen bemærkninger.

Meddelelser fra medlemssekretæren.

Finn Baad meddelte, at vi p.t. havde 2364 medlemmer. Der var stadig 89, der ikke havde betalt. Der var sendt rykkere for et samlet beløb på kr. 15.000.-

Hjemmesiden har næsten nået 10.000 hits, men en fornyelse, der kan klare fremtidens udfordringer, er på vej. Han ser gerne, at der bliver fremsendt ideer til siden.

I ”Dansk Politi” kan vi have 6 indlæg om året. Han modtager gerne ideer til indlæg.

Meddelelser fra hovedkassereren.

Poul Erik Jørgensen kunne fortælle, at regnskabet var meget fint. Vi havde ikke fået tilskud fra Politiforbundet i 2016, da der skal søges om beløbet, kr. 15.000 hvert år.

Eventuelt tilskud til kredsene tages der først stilling til, når årets resultat foreligger.

Orientering fra kredsene.

Kreds 1:

Finn Iversen meddelte, at kredsen nu havde over 3oo medlemmer. Afgående Pd var meldt ind. Der havde været 75 til GF, der måtte flyttes på grund af pladsmangel. Hjørring havde fået ny formand med Erik Kjærsgaard.

Kreds 2:

Erik Jelle. Der var god gang i indmeldelserne.

Kreds 3:

Hans Jørgen Lauritzen. God fremgang i indmeldelser. Der havde været 37 til årets GF. De 7 lokalforeninger har arrangementer, bl. andet en bustur til Tyskland.

Kreds 4:

Svend Sandberg. Aktiviteterne skete i seniorklubberne. Kredsen havde haft julefrokost med deltagelse af politiorkestret. Det var kun ca. halvdelen af de nye pensionister, der meldte sig ind i Landsforeningen.

Kreds 5:

Niels Gohr Jensen repræsenterede kredsen i stedet for den sygemeldte Per Bonde. Det gav lokaleproblemer, at politistationen i Ribe lukkede.

Kreds 6:

Frits Hendriksen. Vi havde ikke haft deltagelse ved bisættelsen af vores æresmedlem, Harald Gravers Olesen, da familien ikke havde ønsket det.

Kreds 7:

Ole Steffensen meddelte, at kredsen nu havde 203 medlemmer og havde fået ny kasserer.

Kreds 8:

Christa Zabel meddelte, at kredsen havde fået ny kasserer.

Kreds 9:

Ikke til stede.

Kreds 10:

Axel Gyntler. Kredsen havde nu 83 medlemmer og havde haft en tur med Sagafjord på Roskilde fjord.

Kreds 11:

Hans Agerbo Jensen. Man havde lokaleproblemer i København.

Kreds 12:

Ikke til stede.

Forslag til ændring af vedtægtens § 11 stk. 10.

Formanden foreslog at reglen om, at en ekstraordinær generalforsamling kun kunne afholdes, hvis 1/8 af medlemmerne begærede det skriftligt til formanden, blev ændret til at 3 kredsformænd sammen kunne gøre det.

Der var enighed i HB om fremsætte lovforslaget til GFEn drøftelse om ændring af reglerne om rejsegodtgørelse blev udsat til et kommende HB møder.

Evt. ændring af foreningens optagelseskriterier.

Niels Christensen foreslog, at kollegaer, der var fortsat i tjenesten udover den normale pensionsalder, kunne optages som medlemmer af Landsforeningen i et forsøg på at øge medlemstallet.

Der var ikke tilslutning til forslaget.

Indlæg i bladet.

Finn Iversen argumenterede for, at vi skulle have flere indlæg i ”Dansk Politi”.

Formanden gjorde bekendt med, at vi ikke kunne forvente at få mere med end den ½ spalte, som vi havde. Vi måtte så sørge for, at der med stikord i denne spalte blev henvist til at læse mere om emnet på vores hjemmeside.

Finn Baad anmodede om, at man kom med indlæg.

Skal møder holdes på politistationer.

Christa Zabel efterlyste andre muligheder for lokaler end på politistationerne, hvor det efterhånden var svært at låne lokaler.

Formanden mente, at kredsene frit kunne bestemme, hvor de ville holde deres møder. Var der udgifter forbundet med lokaleleje, måtte kredsene selv administrere det.

Politiforbundet/Landsforeningen/tættere fællesskab.

Hans Jørgen Lauritzen mente, at der skulle arbejdes for et stærkere fællesskab imellem Politiforbundet og Landsforeningen.

Formanden gjorde opmærksom på, at det var et emne, der blev taget op en gang om året ved FU-mødet med Politiforbundet. Det var ikke muligt at få noget igennem i Politiforbundets hovedbestyrelse, hvor man ingen forståelse havde for, at man måske selv en gang blev pensionist.

Eventuelt.

Niels Christensen henledte opmærksomheden på den for sent fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen. Man påregnede at få generalforsamlingen lovliggjort af forsamlingen, da alternativet ville være en ny generalforsamling på et senere tidspunkt.

Mødet sluttede kl. 1530

Niels Christensen

sekretær