Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat fra bestyrelsesmøde 15.11 2016

Bestyrelsesmøde den 15. november 2016 i Køge

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Orientering fra formanden
  3. Orientering fra kassereren
  4. Generalforsamling
  5. Nyt fra kredsene
  6. Fremtidige aktiviteter i foreningen – f.eks. forårstur
  7. Eventuelt
  8. Fastsættelse af næste møde

 

Ad 1: Ingen bemærkninger.

Ad 2: Pr. 01.11.16 er der ca. 160 medlemmer i kreds 8, mens der på

landsplan er 2.373 medlemmer.

Landsforeningen ville sammen med andre små organisationer

fremsætte fælles krav til overenskomstforhandlingerne i 2018.

Sekretær Niels Christensen afgår på den kommende generalfor-

samling. Hovedbestyrelsen foreslår Finn Knudsen fra kreds 5

valgt i stedet for.

Fremover vil man afholde HB-møder i de forskellige kredse.

Næste møde afholdes i kreds 3.

Landsforeningens generalforsamling bliver den 04.04.17 i Odense.

Ad 3: Pr. 01.11.16 viser regnskabet en saldo på 7.046,12 kr.

 

Ad 4: Kreds 8.s generalforsamling afholdes den 07.02.17 i Køge.

 

Ad 5: Holbæk har haft sommerudflugt til Røsnæs Fyr samt Bro Mølle.

Der deltog 40 personer i turen, som foregik med bus. Endvidere

har man haft et foredrag med sygeplejerske Vivi Helsberg, der

fortalte om sit arbejde for Røde Kors i flere af verdens brænd-

punkter. De holder julefrokost den 10/11.

Intet fra Roskilde, Køge, Kalundborg og Ringsted.

 

Ad 6: John arbejder videre med sommerturen, som formentlig bliver

til Frederiksborg Slot i maj mdr.

 

Ad 7: Intet.

 

Ad 8: Næste møde den 07.02.17 i Køge – 1½ time før

generalforsamlingen.

 

Ref. Bjarne Lassesen.