Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

OK 2018

Referat af møde den 20.juni 2017 med pensionistforeninger fra de respektive centralorganisationer.

Til sted var:

Johnny Madsen, Postpensionisternes Landsforening

Poul Erik Christensen, DJ Pensionistsektionen

Leif Hammelev, Uddannelsesforbundets Seniorgruppe

Karen Elisabeth Lundbæk, Pensionistgruppen i HLP

Bente Haugaard, Pensionistgruppen Frie Skolers Lærerforening

Børge Pedersen, Danmarks Lærerforening, fraktion 4

Ole J Svinth, Dansk Magisterforening, Pensionistsektionen

Ninna Würtzen, DJØF Pensionistforeningen

Sven Ziegler, DJØF Pensionistforeningen

Kristian Hjulsager, DJØF Pensionistforeningen

Bjørn Wikkelsøe Jensen, Seniorforeningen Told & Skat

Kurt Langeskov, TAT Seniorer

Steffen Lunn, TAT Seniorer

Arne Haugaard, Pensionistgruppen i CS

Flemming Schandorff, Statspensionistforeningen af 1945.

 

Bjørn Wikkelsøe Jensen bød velkommen til mødet og takkede for at der var taget mod invitationen. Den eneste der ikke var hørt fra var Fængselsforbundets Pensionistafdeling. Der var efterfølgende modtaget afbud fra formanden for Politipensionisterne John Jensen på grund af sygdom.

Bjørn Wikkelsøe Jensen foreslog, at de deltagende foreninger gav en kort præsentation, herunder oplyste medlemstal, hvilket der var tilslutning til. De deltagende pensionistforeninger repræsenterede et medlemstal på ca. 42.000, hvortil kom Politipensionisterne med ca. 2.700 medlemmer, altså i alt ca. 45.000 medlemmer, hvoraf langt størstedelen er tjenestemandspensionister.

Indledningsvis oplyste Bjørn Wikkelsøe Jensen, at samarbejdet mellem CFU og Innovationsministeren og Moderniseringsstyrelsen var på et historisk lavpunkt. Han citerede fra den fra CFU udsendte pressemeddelelse:” Statens topforhandler varsler opgør med Finansministeriet til OK18”. Pressemeddelelsen blev diskuteret og der var enighed om, at nedskæringer i den offentlige sektor sker som følge af de finanslove der vedtages årligt. Det er politiske beslutninger, som træffes af et flertal i Folketinget. Skal der ageres herpå er det de respektive faglige organisationer der må træde i karakter over for de politiske beslutningstagere. Der er ikke og bliver aldrig en opgave for CFU. CFU skal arbejde for at indgå aftaler om de bedst mulige løn- ansættelses- og pensionsvilkår for de medlemmer som CFU repræsenterer, og hovedaftalen med Finansministeren beskriver da også, hvad der kan forhandles og indgås aftale om.

Bjørn Wikkelsøe Jensen præciserede at formålet med dette møde var dels at koordinere krav til OK18 samt en opfølgning fra mødet sidste år den 29.juni.

Af drøftelserne kan udledes følgende konklusioner:

  1. På grund af samarbejdssituationen p.t. mellem CFU og Innovationsministeren rettes der ikke henvendelse til CFU med henblik på at opnå, at der mellem Finansministeren og CFU vedtages et protokollat om den fremtidige regulering af tjenestemandspensionerne.
  2. Der var tilslutning til det udsendte notat vedrørende krav til OK 18. Der vil derfor blive sendt identiske krav til de respektive centralorganisationer eventuelt suppleret med statistikmateriale, som klart dokumenterer, at der ikke har været parallelitet mellem regulering af pension og tjenestemandsløn. Kravet skal sikre at tjenestemandspensionerne reguleres i samme takt som lønudviklingen inden for CFU`s forhandlingsområde, således at procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt af pension fastsættes til den del af en given ramme, der afsættes til egentlige lønformål (herunder lokale lønforbedringer, cheftillæg o. lign). DJØF Pensionistforening oplyste, at foreningen i samarbejde med Offentlige Chefer havde udarbejdet et notat som ville blive vedlagt krav til OK18. Notatet der i ajourført måtte forventes at blive vedlagt krav til OK18 gav Sven Ziegler tilsagn om ville blive fremsendt til mødedeltagerne (er modtaget samme dag).
  3. Der var enighed om, at det var en stor opgave, at skabe forståelse for forslaget om fremtidig regulering af tjenestemandspensionerne, samt dokumentere hvad den hidtidige regulering havde medført af ”efterslæb” i forhold til ændringen af tjenestemandspensionsloven i 1993 og dens forudsætninger om parallelitet mellem reguleringen af pension og tjenestemandsløn.
  4. Såfremt ikke alle centralorganisationer vil fremme forslaget om fremtidig regulering af tjenestemandspensionerne, hvorved det ikke bliver et CFU krav, skal det vurderes om der skal finde et nyt møde sted med samme deltagerkreds som på dette møde. Der finder derfor en gensidig orientering sted, når de respektive centralorganisationer har udtaget der krav, der skal afleveres til CFU senest torsdag den 9.november 2017.
  5. Der var enighed om at reguleringsordningen skulle videreføres i forbedret form og at privatlønsværn skulle afskaffes.

Johny Madsen oplyste, at Postpensionisterne formentlig ville fremsætte et forslag vedrørende fradrag i forbindelse med førtidspensionering. Bliver det en realitet blev det aftalt, at forslaget fremsendes til mødedeltagerne.

Der var en drøftelse af beskæftigelsesfradragets betydning for pensionernes værdi (skattemæssigt spørgsmål), og der var enighed om at udviklingen ikke var rimelig.

Det blev oplyst at HLP, Pensionistgruppen i FSL og Uddannelsesforbundets Seniorgruppe havde dannet ”Sammenslutningen af Tjenestemandspensionistforeninger organiseret under LC”. Danmarks Lærerforening, fraktion 4, deltager ikke i sammenslutningen, da der ikke er formel mulighed herfor.