Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010

Ny sammenslutning af pensionistforeninger i Centralorganisationen af 2010

 Hvad sker der nu med Politipensionisternes Landsforening efter nedlæggelsen af Statspensionisternes Centralforening ?.

 Politipensionisternes Landsforening var indtil SC.s nedlæggelse en af de 9 foreninger, der til sidst dannede grundstammen af statspensionister i Centralorganisationen af 2010. ( ca. 12000 medlemmer)

 Bladet ”Statspensionisten” bragte i de sidste numre i 2015 flere udmærkede artikler, der redegjorde for årsagerne til den fælles beslutning om at nedlægge Statspensionistenes Centralforening.

Men tilbage stod så spørgsmålet, Hvad gør vi så nu, og hvad er vores planer ?. 

 I ”Nedlægningsfasen” var der blandt de 5 foreninger , der i SC havde forhandlingsret gennem Centralforeningen af 2010 (CO10),enighed om, at vi måtte søge at stå sammen og søge mulighed for at fortsætte.

På SC,s hovedbestyrelsesmøde i maj 2015 blev der fremlagt et forslag om vedtægt for ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10,” og på et efterfølgende møde 28. juli 2015 blev foreningen derefter stiftet.

Følgende er uddrag af vedtægterne.

 Foreningens navn er herefter:

 Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10.

 Sammenslutningens formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i den forhandlingsberettigede centralorganisation af 2010 (CO10).

Sammenslutningen kan samarbejde med andre organisationer. Medlemmer af sammenslutningen er senior-/pensionistforeninger, som CO10 i medfør af tjenestemandslovens § 49 varetager forhandlingsretten for.

Kontingentet er det til enhver tid af CO10 fastsatte kontingent for pensionister.

Sammenslutningen udpeger sammen med de øvrige senior-/pensionistforeninger i CO10 det antal repræsentanter til repræsentantskabet, som det fremgår af vedtægterne.

Ved udpegningen lægges foreningernes medlemstal til grund.

Der afholdes mindst 2 møder årligt. Møde-rejseudgifter m.v. afholdes af den enkelte senior-/pensionistforening.

Dette gælder også møder i CO10 sammenhæng.

Således vedtaget med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016 og underskrevet af sammenslutningens 5 fungerende formænd: For seniorforeningen told-Skat: Bjørn Wikkelsøe Jensen For Politipensionisterne: John Jensen For Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd: Steffen Lund. For pensionistgruppen under forsvarets Civil-Etat og Centralforeningen for stampersonel: Arne Haugaard. For statspensionistforeningen af 1945: Flemming Schandorff.

 Sammenslutningens samlede medlemstal er herefter ca. 6 500. Foreningens bestyrelse består herefter af: Formanden for hver af de 5 foreninger.

På mødet d. 28. juli blev formanden for Told-Skat: Bjørn Wikkelsøe Jensen valgt som formand og som medlem af CO10,s hovedbestyrelse. Politipensionisternes formand, John Jensen, blev valgt som suppleant. Pladserne i repræsentantskabet tildeles de 4 største foreninger. ”Sammenslutningen” har indgået aftale med CO 10 om, at vi bevarer en plads i CO 10,s hovedbestyrelse samt at vi bibeholder 4 pladser i CO 10,s repræsentantskab. Kontingentet er som tidligere, det til enhver tid aftalte. Som vedtaget er der ingen kontingent til sammenslutningen, idet udgifterne betales af de enkelte foreninger.

For at lette arbejdet med kontingent til CO10, har politipensionisternes hovedkasserer påtaget sig den ekstra opgave at opkræve og videresende foreningernes kontingent 1 gang årligt.

Sammenslutningen har allerede på det første møde d. 5. januar i år besluttet at samarbejdet med andre pensionistorganisationer (Tidligere statsansatte i DSB-Postvæsenet, fængselsvæsenet, akademikerne m.v.) skal prioriteres meget højt, ligesom vi vil gå stærkt ind i CO10 med krav om afklaring af alt det nye, som kom frem under sidste OK. (Privatlønsværn, reguleringsordningen m.v. ), således at alle forhandlingspartnere har ”Rent” bord , når de kommende OK 18 allerede indledes.

Konklussion: Vi står lige så godt rustet nu som tidligere med de samme muligheder og rettigheder for indflydelse for vores fremtidige pension og pensionsmæssige forhold i øvrigt.

 Vil du vide mere om opløsningen af det gamle SC og mere om den nye sammenslutning kan du læse om det i det sidste nummer af ”Statspensionisten”, som er tilgængelig på SC,s hjemmeside i hele 2016.

John Jensen,

Formand