Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

HB-møde 29. 9 2015

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

       HOVEDBESTYRELSESMØDE

afholdtes den 29. september 2015 i Ældre Centret i Odense.

Til stede var:

John Jensen – Niels Christensen – Poul Erik Jørgensen – Finn Baad – Finn Iversen – Erik Jelle – Hans Jørgen Lauritzen – Svend Sandberg – Per Bonde – Frits Hendriksen – Ole Steffensen – Bjarne Lassesen – Carsten Lind Olsen – Axel Gyntler – Hans Agerbo Jensen – Flemming Vibe.

Mødet startede kl. 1115.

Formanden, John Jensen, bød velkommen, herunder især til den nye formand for kreds 3, Hans Jørgen Lauritzen, samt til den fungerende formand for kreds 8, Bjarne Lassesen.

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat af HB-mødet i Odense den 16. februar 2015.

2. Meddelelser fra formanden (herunder information om ”Det nye lille SC”).

3. Meddelelser fra næstformanden/sekretæren.

4. Meddelelser fra kassereren.

5. Nyt fra kredsene.

6. Danske Seniorer. Orientering om Danske Seniorers kongres den 8. ds.

Beslutningstagen om fortsat medlemskab og hvordan.

7. Forhåndsdebat om brug/fordeling af tilbagebetaling fra SC i forbindelse med

foreningens ophør pr. 31-12-2015

8. Senere indkomne forslag/eventuelt.

1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA HB-MØDET I ODENSE DEN 16. FEBRUAR 2015

Hans Jørgen Lauritzen ville vide om mulighederne for at få artikler i ” Dansk Politi”.

Niels Christensen kunne fortælle, at emnet senest havde været behandlet i samarbejdsudvalgsmødet med Politiforbundet. Bladet kørte nu en meget streng journalistisk linje, og vi kunne kun forvente at få indkaldelser til møder o. lign. med.

Svend Sandberg talte om, hvor vigtigt det var med kommunikation, at man i højere grad benyttede sig af hjemmesider, evt. andre medier.

Hans Jørgen Lauritzen henledte opmærksomheden på, at man kunne oprette grupper i Facebook.

John Jensen meddelte, at emnet ville blive taget op på næste HB-møde.

Referatet blev herefter godkendt.

2. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

John Jensen henviste til, at perioden siden sidste generalforsamling havde været meget stille.

Der havde været nogen mødeaktivitet omkring oprettelse af den pensionistfraktion, som skulle direkte under CO 10.

Den havde haft stiftende generalforsamling den 28. juli.

Bjørn Vikkelsøe, Told og Skat, blev formand for gruppen, hvor John Jensen blev stedfortræder. Bestyrelsesmedlemmer er Flemming Schandorff fra Statspensionistforeningen af 1945, Steffen Lunn fra Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd og Arne Haugaard, Forsvarets Civiletat. Der er aftalt 3 møder for 2016. Vi får 4 pladser i CO 10`s repræsentantskab.

Foreningens navn bliver Sammenslutningen af Senior/Pensionistforeninger i CO 10.

Der vil ikke være noget kontingent til sammenslutningen, og de enkelte foreninger afholder udgifterne til egen repræsentant.

Kontingentet til CO 10 er kr. 55.- årligt pr. medlem. Politipensionisternes Landsforening koordinerer indbetalingerne for de 5 tilsluttede foreninger.

John Jensen havde deltaget i Danske Seniorers kongres den 8. september 2015. Her vedtog man at hæve kontingentet fra kr. 15.- til kr. 25.- årligt for de tilsluttede foreninger, mens enkelt- medlemmers kontingent blev sat til kr. 135.-

På et møde i SC den 6. maj 2015 blev man enige om fordelingen af overskud ved nedlæggelsen. Det ville blive beregnet ud fra medlemstallet på 31-12-2015. Den endelige nedlæggelse af SC vil ske på et repræsentantskabsmøde den 17. november 2015.

Den 8. juli 2015 blev der afholdt FU-møde i Politiforbundet sammen med det årlige samarbejdsudvalgsmøde med Politiforbundet. Claus Oxfeldt sagde her, at Politiforbundet aldrig ville lade os i stikken, men kunne i givet fald repræsentere os i CO 10. Det ville dog kræve et halvt kontingent på ca. kr. 200.- pr. medlem . Finn Moseholm mente, at det ville kræve yderligere en forbundssekretær.

Frits Hendriksen ville vide, hvilke udgifter der var forbundet med den omtalte mødevirksomhed i Sammenslutningen.

John Jensen forklarede, at der alene ville være tale om transportudgifter, og at de enkelte foreninger selv betalte for deres egne medlemmer.

Bjarne Lassesen ville vide, om hvad der skete omkring en evt. sammenlægning af LO og FTF.

Hans Agerbo Jensen forklarede kort om de forhandlinger, der foregik på området, og at der var en sandsynlighed for, at en sammenlægning ville komme.

3. MEDDELELSER FRA NÆSTFORMANDEN/SEKRETÆREN.

Niels Christensen bad Finn Baad, der nu bestyrer disse områder, berette om situationen omkring hjemmesiden og medlemsudviklingen.

Finn Baad meddelte, at grunddate fra Politiforbundet blev udsendt til kredsformændene, der selv skulle vurdere, hvad der måtte være af nye medlemsemner. 48 Medlemmer var blevet slettet på grund af restance. Kredsformændene blev ikke underrettet forinden sletningen.

Hvis man havde behov for det, kunne der rekvireres medlemslister i forbindelse med hvervemøder m.v.

Der var problemer omkring manglende flytning og mailadresser. Man var meget velkomne til at kontakte Finn Baad, hvis man havde oplysninger. Man kunne ringe eller bruge e-mail adressen baad@politipensionisterne.dk

Pjecen om foreningen ville blive rettet i forbindelse med ændringerne omkring SC og CO 10.

Besøgstallet på hjemmesiden var tilfredsstillende. Det højeste i april med 179 besøg.

Finn Baad opfordrede kredsene til at fortælle lidt om deres lokalforeninger til hjemmesiden. Han så gerne indlæg, også med billeder. Han henledte opmærksomheden på, at det var muligt for hver enkelt kreds at få oprettet deres egen side på hjemmesiden.

Niels Christensen foreslog, at kredsformændene blev underrettet efterfølgende om de slettede medlemmer, da man så havde mulighed for at følge op på det.

4. MEDDELELSER FRA KASSEREREN.

Poul Erik Jørgensen meddelte, at arbejdet omkring regnskab m.v. nu lå i faste rammer.

Han henledte opmærksomheden på, at uagtet foreningerne tilgik faste tilskud, var der stadig mulighed for at søge tilskud til særlige arrangementer, såsom hvervemøder o. lign. Et beløb på op til kr.2500.- kunne komme på tale.

Et tilskud måtte dog ikke have til hensigt at øge kredsens kassebeholdning.

5. NYT FRA KREDSENE.

Kreds 1:

Finn Iversen fortalte, at uagtet man havde gode forhold med brug af lokaler på Aalborg PG, så var der ofte problemer med, at lokaler, man havde booket i god tid, blev overtaget af andre. Man havde fået en god ordning m.h. til adgang til PG, da alle pensionisterne blev forsynet med kort med billede.

Kreds 2

Erik Jelle kunne fortælle, at man nu, efter en stille sommerperiode, havde startet efterårs –aktiviteterne.

Kreds 3:

Hans Jørgen Lauritzen fortalte, at generalforsamlingen 2016 skulle afholdes i Viborg.

En ny landvindmøllepark på Nørrehede havde kredsen besøgt. En meget stor oplevelse.

Ved åbningen af den nye PG i Holstebro havde kredsen hjulpet til.

Kreds 4:

Svend Sandberg fortalte, at til kredsforeningens årlige generalforsamling havde der været 36 deltagere. Pd. Helle Kyndesen havde fortalt om Rigets tilstand.

Seniorklubben i Kolding mødes den 1. onsdag hver måned med typisk 15-20 deltagere. Disse medlemmer er inviteret til at deltage i et IPA-kursus på Schloss Gimborn ved Køln.

Seniorklubben i Fredericia mødes den 1. tirsdag hver måned med typisk 15-20 deltagere.

Den 3. februar havde de et arrangement, hvor museumsleder Dennis Larsen fra Frøslevlejren fortalte om de danskere, der gjorde tjeneste i Frikorps Danmark under 2. verdenskrig.

Den 5. maj havde de besøg af pa. Erik Schramm fra SØP, der fortalte om anvendelse af konfliktråd. I hverveøjemed inviteres tjenstgørende personale med til sådanne arrangementer.

Seniorklubben i Vejle har besøgt ”Stormlunds Museum”, et musikmuseum. Den 5. oktober kommer Arne Frederiksen og fortæller om sine år som fængselsinspektør i Horsens Statsfængsel.

Seniorklubben i Horsens har ved deres spisearrangementer haft underholdning af ”Gaskajs” harmonikaorkester.

Den 30. september skal de på besøg i ”Statsfængslet Østjylland” med efterfølgende spisning.

Kreds 5.

Per Bonde. Der havde intet været siden generalforsamlingen.

Kreds 6.

Frits Hendriksen kunne fortælle, at Fyn havde fået såvel ny Pd. samt 2 nye Cpi.ér. Kredsen kunne stadig benytte lokaler på PG, men at adgangsforholdene var særdeles vanskelige på grund af sikkerhedshensyn.

Kreds 7.

Ole Steffensen meddelte, at økonomien i videst muligt omfang var lagt ud til lokalforeningerne, der så til gengæld afholdt mange arrangementer.

Kreds 8.

Bjarne Lassesen fortalte, at kredsen var ked af, at Finn Baad var fratrådt som kredsformand. Bjarne ville fungere til næste generalforsamling, hvor der ville blive valgt en ny kredsformand.

Kreds 9.

Carsten Lind Olsen. Kredsen havde haft det problem, at deres hjemmeside var blevet hacket, så de havde været ude af drift i nogle dage.

Kreds 10.

Axel Gyntler fandt det svært at skaffe medlemmer til møderne. De glædede sig over, at have fået 2 nye medlemmer.

Kreds 11.

Hans Agerbo Jensen kunne fortælle, at også København havde problemer med at skaffe lokaler.

Generalforsamling afholdtes den 24. februar 2016, formentligt i Valby.

Kreds 12.

Flemming Vibe fortalte, at generalforsamling afholdtes i februar 2016.

6. DANSKE SENIORER. ORIENTERING OM DANSKE SENIORES KONGRES DEN 8. DS.

BESLUTNINGSTAGEN OM FORTSAT MEDLEMSKAB OG HVORDAN.

John Jensen berettede, at vores medlemskab af Danske Seniorer automatisk ophørte ved SC.´s ophør. Han var af en opfattelse, at vi ikke som forening skulle oprette et medlemskab i Danske Seniorer, da det var meget begrænset, hvad vi kunne have ud af det. Som nævnt under formandens beretning ville det koste kr. 25.- pr. medlem. Hvis man ønskede medlemsbladet, der udkommer 8 gange årligt, ville det koste kr. 135.- årligt.

Han henstillede til HB, at vi ikke optog medlemskab.

Der var almindelig enighed i bestyrelsen om det.

Niels Christensen foreslog, at vi kunne optage et medlemskab for hvert af medlemmerne i hovedbestyrelsen. Da der skete meget på ældreområdet, gav det mulighed for at modtage oplysninger, der kunne benyttes i arbejdet i kredsene, og der ville blive tale om en begrænset omkostning.

Erik Jelle, mente, at man da kunne prøve det et års tid og så senere tage stilling.

Der blev ikke truffet endelig beslutning om emnet.

7. FORHÅNDSDEBAT OM BRUG/FORDELING AF TILBAGEBETALING FRA SC I FORBINDELSE MED OPHØR PR. 31-12-2015.

Som nævnt under formandens beretning sker tilbagebetalingen i forhold til medlemstallet ved udgangen af 2015.

John Jensen foreslog, at en del af midlerne, det kunne dreje sig om et beløb mellem kr. 35.000 og kr. 45.000, blev ført tilbage til medlemmerne via kreds- og lokalforeningerne. Han fandt, at et beløb på kr. 20.- pr. medlem ville kunne komme på tale.

Bjarne Lassesen mente, at de under kasserens beretning nævnte kr. 2500.- blot kunne udbetales uden at der skulle gøres rede for brugen af dem.

Flere af HB-medlemmerne fandt, at pengene skulle ud til medlemmerne.

John Jensen gjorde opmærksom på, at pengene skulle anvendes, hvor der var et fagligt sigte med det.

Hans Jørgen Lauritzen mente, at pengene lige så godt kunne ligge i lokalforeningernes kasser som i Landsforeningens.

8. SENERE INDKOMNE FORSLAG/EVENTUELT.

Bjarne Lassesen henledte opmærksomheden på, at der var uoverensstemmelser i vedtægtens §§ 10 og 12 med hensyn til hovedbestyrelsens sammensætning. Der ville kunne opstå tvivl, hvis et HB-medlem påtog sig andre opgaver end kredsformandens.

Svend Sandberg gjorde bekendt med, at uanset funktionerne i hovedbestyrelsen ville en kreds kun have en stemme i hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen pålagde forretningsudvalget at udarbejde ændringsforslag til §§ 10 og 12.

Intet til pkt. eventuelt.

Næste HB-møde er fastsat til den 15.marts 2016.

Mødet sluttede kl. 1515.

Niels Christensen,

sekretær