Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

HB-møde 20-21.9 2016

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

 HOVEDBESTYRELSESMØDE

 afholdtes den 20-21. september 2016 på Bogense hotel.

I forbindelse med mødet var der selskabeligt arrangement med ledsager.

 Til stede var: John Jensen – Niels Christensen – Poul Erik Jørgensen – Finn Steen Baad – Finn Iversen – Erik Jelle – Hans Jørgen Lauritzen – Svend Sandberg – Per Bonde – Frits Hendriksen – Ole Steffensen – Christa Zabel – Axel Gyntler – Hans Agerbo Jensen – Flemming Vibe. Afbud: Carsten Lind Olsen.

 Efter frokost startede mødet kl. 1310.

 DAGSORDEN.

 1. Godkendelse af referatet fra HB-mødet den 15. marts 2016 i Odense.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Meddelelser fra næstformanden/sekretæren.

4. Meddelelser fra medlemssekretæren.

5. Meddelelser far hovedkassereren.

6. Nyt fra kredsene.

7. Slettede og udmeldte medlemmer (kreds 3)

8. Refusion af rejseudgifter mv. (Hovedkassereren)

9. Eventuelt.

 1. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 15. marts 2016 i Odense.

Godkendt.

 2. Meddelelser fra formanden.

Der havde været afholdt møde i CO 10 den 21. juni 2016, hvor man arbejde på, om pensionistorganisationerne kunne blive enige om fælles krav til OK 2018 DJØF havde en ide om, at pensionisterne havde et efterslæb på 25 o/o, hvilket man ville arbejde på. CO 10 afholdt en konference i 2017 om kravene til OK 18.

På et FU-møde i Politiforbundet i juni 2016 blev det aftalt med redaktør Nicolai Scharling, at vi kunne få en halvside i ”Dansk Politi”, startende december 2016.

Formanden meddelte, at næstformanden/sekretæren ikke ønskede genvalg ved generalforsamlingen 2017.

 3. Meddelelser fra næstformanden/sekretæren.

Niels Christensen fandt, at det kunne være en ide for at fremme interessen for foreningen, at HB-møderne blev afholdt i politikredsene fremfor alene i Odense. Efter en drøftelse tilbød Hans Jørgen Lauritzen, kreds 3, at forsøge at arrangere det næste møde i Holstebro.

Niels Christensen nævnede også muligheden for at man, som det var sket tidligere, afholdt åbne møder for derved at synliggøre foreningen.

 4. Meddelelser fra medlemssekretæren.

Finn Baad meddelte, at der havde været en tilbagegang i medlemsskaren på 10 medlemmer. Der havde været 133 nye indmeldte, men afgang på grund af udmeldelse, sletning og døde havde bevirket at medlemstallet var gået ned fra 2382 til 2372.

 5. meddelelser fra kassereren.

Poul Erik Jørgensen konstaterede, at økonomien var stabil.

 6. Nyt fra kredsene.

Finn Iversen , kreds 1,berettede, at kredsen havde afholdt en reception for at fejre, at kredsen rundede 300 medlemmer. Kredsen var nu på 302 medlemmer.

Erik Jelle, kreds 2, glædede sig over, at embedet stadig afholdt reception ved afsked, hvor Landsforeningen var repræsenteret.

Hans Jørgen Lauritzen, kreds 3, havde fået 9 nye medlemmer i år. Der blev sendt breve ud til nye pensionister i de 7 lokale klubber.

Svend Sandberg, kreds 4, fortalte, at PD havde inviteret alle pensionerede til informationsmøde og kaffe. Der havde været et fremmøde på 80 af 2-300 mulige. Af de 21 ny pensionister i år havde 11 meldt sig ind i PL. I forbindelse med den kommende generalforsamling vil kredsen invitere de pensionister, der endnu ikke har meldt sig ind. Julefrokosten afholdes den 7. december i forbindelse med politiorkestrets koncert.

Per Bonde, kreds 5, havde intet nyt.

Frits Hendriksen, kreds 6, havde intet nyt.

Ole Steffensen, kreds 7, planlagde et hvervebesøg på Lolland. Man havde et meget godt forhold til embedet.

Christa Zabel, kreds 8, forklarede, at kredsen havde haft flere arrangementer. Blandt andet et besøg i Synagogen i København, som havde været en succes, hvorfor man planlagde lignende arrangementer.

Kreds 9 fraværende.

Axel Gyntler, kreds 10, fortalte, at der var opnået god kontakt til de øvrige politistationer i kredsen med forhåbning om, at man kunne nå et højere medlemstal.

Hans Agerbo Jensen, kreds 11, meddelte, at man forgæves havde forsøgt at få fællesarrangementer med Frederiksberg. Der var generalforsamling i kredsen den 8. februar 2017.

Flemming Vibe, kreds 12, havde intet nyt.

 7. Slettede og udmeldte medlemmer(kreds 3)

Hans Jørgen Lauritzen kunne fortælle, at man havde drøftet det i bestyrelsen og var nået frem til, at man ikke ville kontakte medlemmer, der var slettet eller udmeldt.

 8. Refusion af rejseudgifter m.v.(Hovedkassereren)

Poul Erik Jørgensen fortalte, at mange blanketter vedr. diæter m.v. var så mangelfulde og ulæselige, at det i flere tilfælde ikke havde været muligt at finde frem til pgl., så udbetaling kunne ske. Han henstillede, at regionsformændene var opmærksomme på problemet.

 9. Eventuelt.

Næste HB-møde tirsdag den 14. marts 2017.

Hans Jørgen Lauritzen vil forsøge at arrangere det i Holstebro jfr. pkt. 3.

 Niels Christensen, sekretær.