Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

HB-møde 15.3 2016

Konklusionsreferat fra HB-møde i Odense den 15. marts 2016.03.22 –

 Fraværende var Niels Christensen og Finn Iversen, begge på grund af sygdom.

 Formanden bød velkommen, med særlig velkomst til Christa Zabel fra kreds 8, der deltog for 1. gang. 

 Følgende dagsorden blev godkendt:

1: Godkendelse af referat fra HB-mødet i Odense ld. 29. sep. 2015.

2: Meddelelser fra formanden

3: Meddelelser fra næstformand/sekretær.

4: Meddelelser fra kassereren.

5: Nyt fra kredsene.

6: forslag:

a. Forslag fra kreds 3 om forhøjelse af tilskud.

b. Fu-forslag om dagsorden for bestyrelsesmøder

c. Fu-forslag om ændring af vedtægt til gf.

d. Forslag fra Vend Sandberg om foreningens synlighed.

7: Eventuelt.

 1: Referatet blev godkendt. (P..g.a. sekretærens fravær tages der konklusionsreferat af formandeen.)

2: Formanden berettede om medlemsresultatet for 2015. 166 indmeldte. 48 udmeldte, 58 slettede og 34 døde. Netto tilgang 26. Redegjorde for venlig og positiv modtagelse af Sammenslutningen af Senior/pensionistforeninger i CO 10 ved formandens deltagelse i CO 10,s HB-møde. Ser frem til godt samarbejde og positiv indflydelse på vores deltagelse. Sammenslutningens formand , Bjørn Wikkelsøe Jensen,er indbudt som gæst til vores generalforsamling Redegjorde for FU.s forslag til dagsorden for best. Møder. Formanden vil fremover forsøge at afkorte indlæg/diskussioner, så der bliver mere tid til problemløsning. Jfr. Forslag b. i dagsordenen.

3: Næstformanden har meddelt, at alt er klar til GF. Dog mangler vedt. af forslag samt en enkelt delegeret.

4: Kassereren fremlagde regnskabet, der viste et pænt overskud.

5: Der blev refereret fra samtlige 12 kredse, hvor der er afholdt generalforsamlinger samt diverse aktivite- ter.

6: a. Konklusionen blev, at HB stiller forslag til GF om forhøjelse af vederlag til bestyrelsen samt til Kredsformændene. Det blev vedtaget at tilskuddet til kredsene forhøjes med kr. 25 pr. medlem pr. år. (Kan vedtages af HB og Skal derfor ikke til behandling på GF,

b. Forslaget blev efter behandling trukket af forslagsstiller.

c. Forslaget blev vedtaget og fremsendes til næstformanden til behandling på GF.

d. Det blev vedtaget af formanden tager kontakt til forbundet m.h.p. annonce i bladet.

7: Der var intet under eventuelt. Næste møde: 20. september 2016. formanden arbejder på udvidet møde med ledsager. (Der var forslag fra Svend Sandberg som undersøges nærmere).

 John Jensen. Formand/referent.