Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Generalforsamling 2017


POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

GENERALFORSAMLING

AFHOLDTES DEN 4. APRIL 2017 I ODENSE.

 

 

Formanden, John Jensen, bød velkommen kl. 1200 til politipensionisternes 69. generalforsamling og dermed Landsforeningens 22. generalforsamling. En særlig velkomst til foreningssekretær, Finn Moseholm, der repræsenterede Politiforbundet og til dagens taler, militæroverlæge(emeritus) Arne Skipper.

Afbud fra Claus Oxfeldt, Politiforbundet, formanden Politiforbundet på Fyn, Steffen Daugaard, , formanden for foreningen af pensionister under CO 10, Bjørn Wikkelsøe og kredsformand, Finn Iversen, kreds 1.

I alt deltog 68 medlemmer.

I løbet af året 2016 mistede vi 30 medlemmer. I blandt dem vores mangeårige æresmedlem og foreningens stifter, Harald Gravers Olesen. Forsamlingen mindedes dem.

Efter spisning holdt Arne Skipper et mindre foredrag om udenrigspolitiske forhold.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Navneopråb
 5. Valg af stemmeudvalg
 6. Beretning ved formanden
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fremtidig virksomhed
 9. Regnskab ved hovedkassereren
 10. 10. Fastsættelse af kontingent
 11. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser.
 12. Valg:

Næstformanden/sekretæren, Niels Christensen(modtager ikke genvalg)

Medlemssekretær, Finn Baad, for 2 år – modtager genvalg

Revisor, Hans Flügge, for 2 år – modtager genvalg

Revisorsuppleant, Erik Reher, for 2 år – modtager genvalg.

 1. Valg af dirigent

Søren Dejgaard Sørensen blev foreslået og valgt med akklamation.

Han henledte forsamlingens opmærksomhed på, at indkaldelse til generalforsamlingen ikke havde haft det fornødne varsel på 2 måneder på grund af uforudsete omstændigheder. Han anmodede generalforsamlingen om at lovliggøre generalforsamlingen.

Han ønskede endvidere generalforsamlingens godkendelse til, at der under pkt. 10 blev tilføjet, at kredsene modtog tilskud efter generalforsamlingens bestemmelse.

Der var ingen indsigelser.

 1. Godkendelse af forretningsorden.

Godkendt.

 1. Godkendelse af fuldmagter.

Ingen fuldmagter.

 1. Navneopråb.

Afbud fra Gorm Michael Pedersen, kreds 7, og Steen Vyff, kreds 9.

 1. Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Erik Jelle, kreds 2, Jørn Hestelund, kreds 6 og Wagner Eliseholm, kreds 10.

 1. Beretning ved formanden.

Formanden, John Jensen, glædede sig over det gode samarbejde i hovedbestyrelsen, hvor al kommunikation stort set foregik via e-mail, hvorved alle var underrettet samtidigt.

Det gjaldt især meddelelser til vores nye forening, som formanden kalder et MINI SC, Sammenslutningen af Pensionistforeninger under CO 10, Statspensionistforeningen af 1945 – Seniorforeningen Told og Skat – Seniorforeningen af tekniske og administrative tjenestemænd – Pensionistgruppen under Forsvarets Civiletat og Politipensionisternes Landsforening med formanden for Told og Skat, Bjørn Wikkelsøe, som formand og John Jensen som næstformand.

Der har i løbet af året været afholdt flere møder, hvor udgifterne afholdes af de respektive foreninger. Det fælles kontingent til CO 10 varetager vi.

Formanden fandt, at det havde været et tab, at vi havde mistet bladet ”Statspensionisten”, men henviste til, at vi havde fået en aftale med ”Dansk Politi”, om at vi i de årlige 6 numre af bladet havde en halv spalte, hvorfra vi kunne henvise til artikler på vores hjemmeside.

Hjemmesiden, der var besøgt 3172 gange i 2016, var netop blevet fornyet.

I løbet af 2016 var der afholdt 2 hovedbestyrelsesmøder og 1 møde med Politiforbundet, hvor samarbejdsaftaler m.m. var blevet fornyet. Det årlige tilskud fra Politiforbundet var udeblevet på grund af en procedurefejl.

Medlemstallet var p.t. 2355, men tilgangen i 2016 havde kun været 13 på grund af dødsfald, udmeldelser og slettede.

Formanden havde deltaget i flere møder under CO 10, hvor også vores forhold forhandles. Det vi arbejder for, er primært at få del i den aftalesum, der udmøntes som løn og at få afviklet privatlønsværnet. I øjeblikket er samarbejdet afbrudt mellem Det centrale Forhandlingsudvalg og Moderniseringsstyrelsen.

Det kan betyde, at forhandlingerne til OK 18 kan ende i Forligsinstitutionen. Læs om det på hjemmesiden.

På HB-mødet i Holstebro den 14. marts 2017 blev man enige om ikke at forøge foreningens formue, men ved årets slutning af tage stilling til kredsenes tilskud.

Kreds 8 har foreslået ændring af vedtægtens § 12 vedr. hovedbestyrelsens sammensætning eller størrelse. Hovedbestyrelsen fandt ingen grund til at ændre denne bestemmelse.Formanden rettede en tak til hovedbestyrelsen og Politiforbundet for godt samarbejde.Han rettede en tak til næstformanden, Niels Christensen, der havde valgt at stoppe, for samarbejdet gennem mange år.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Ewald Munk, kreds 2, ville vide, hvorfor vi ikke havde fået tilskud fra Politiforbundet i 2016.

Formanden svarede, at det skyldtes, at vi ikke havde haft kendskab til, at det skulle søges hvert år.

Bjarne Lassesen, kreds 8, om hvordan man ville stille sig, hvis en kredsformand blev valgt ind i en anden stilling i hovedbestyrelsen.

Formanden kunne fortælle, at den pgl. kreds kunne sende stedfortræderen. Der ville ikke blive tale om en udvidelse af hovedbestyrelsen, der fortsat ville være på 16 medlemmer.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen havde forslag om, at en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kunne ske, hvis 3 kredsformænd ønskede det, da den nuværende vedtægt krævede 1/8 del af medlemmernes stemmer for at kunne indkalde. Det ville p.t. kræve 300 medlemmers accept, hvilket måtte anses for stort set umuligt.

Leif Christensen, kreds 11, fandt forslaget udemokratisk, da kredse med et forholdsvis lille medlemstal kunne overtrumfe kredse med meget større medlemstal. Han stillede derfor forslag om ændring af reglerne.

Efter nogen debat blev det besluttet at trække begge forslag, så der kunne blive nedsat et lovudvalg til udarbejdelse af et lovforslag til fremsættelse på en kommende generalforsamling.

 1. Fremtidig virksomhed.

Formanden sagde, at det fremtidige virke for Landsforeningen ville koncentrere sig om arbejdet i pensionistsammenslutningen under CO 10.

 1. Regnskab ved hovedkassereren.

Poul Erik Jørgensen fremlagde regnskabet for 2016 og fandt, at det var meget tilfredsstillende. Årets resultat havde været kr. 62,639,50 mod 54.286,35 i 2o15. Fremgangen havde væsentligst skyldtes, at vi nu havde mindre kontingenter til andre organisationer.

Det var hovedbestyrelsens indstilling, at formuen ikke skulle stige, men at en eventuel stigning skulle komme kredsene til gode.

Leif Christensen, kreds 11, mente, at formuen kunne bruges til en nedsættelse af kontingentet. 

Hovedkassereren svarede hertil, at det var mere hensigtsmæssigt eventuelt at øge kredsenes tilskud, når årets resultat forelå.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Ingen ændring af kontingentet.

 1. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser.

Ingen ændringer.

12. Valg:

Næstformand/sekretær blev Finn Baad for 2 år.

Medlemssekretær blev Finn Knudsen, Haderslev, for 2 år.

Revisor Hans Jensen, kreds 11, for 2 år.

Revisorsuppleant Erik Reher, kreds 11, for 2 år.

Forbundssekretær Finn Moseholm, Politiforbundet, holdt et meget interessant indlæg om, hvordan det står til i Dansk Politi i dag og hvordan fremtiden tegner sig.

Formanden takkede Niels Christensen for arbejdet i Landsforeningen og meddelte, at hovedbestyrelsen havde besluttet sig til at udnævne ham som Æresmedlem. Han fik overrakt et diplom og en meget smuk kurv.

Generalforsamlingen godkendte valget ved stående ovationer.

Niels Christensen takkede for den store ære samt den flotte kurv.

Formanden meddelte, at generalforsamlingen 2018 vil være den 10. april.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1500.

 

Niels Christensen,

afg. Sekretær

 

John Jensen                                                              Søren Dejgaard Sørensen

Formand                                                                   Dirigent