Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Generalforsamling 2016

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 afholdtes den 11.april 2016 i Ældre Centret i Odense.

 Formanden, John Jensen, bød velkommen kl. 1200 til de delegerede, vores æresmedlem, Harald Gravers Olesen, formanden for Dansk Politiforbund, Claus Oxfeldt, formanden for sammenslutningen af senior- og pensionistforeninger i CO 10, Bjørn Wikkelsøe og formanden for Fyns Politiforening, Steffen Daugaard.

 Det var politipensionisterne generalforsamling nr. 68 og PL.´s nr. 21.

 34 medlemmer var døde i det forgangne år. De blev mindet.

 Efter spisning blev generalforsamlingen genoptaget kl. 1320.

 Steffen Daugård holdt en kort orientering om den øjeblikkelige situation i Fyns Politi. Kredsen var stærkt mærket af hele situationen i Dansk Politi. De mange spændte situationer havde bevirket, at en stor del af personalet var konstant afgivet. Det var ganske uholdbart. Kollegaer og pårørende blev sat på alt for hårde prøvelser, som man ikke umiddelbart kunne se en udvej på.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Godkendelse af fuldmagter

4. Navneopråb

5. Valg af stemmeudvalg

6. Beretning ved formanden

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fremtidig virksomhed

9. Regnskab ved hovedkassereren

10. Fastsættelse af kontingent

11. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser

12. Valg

13. Eventuelt

 1. VALG AF DIRIGENT. Den af hovedbestyrelsen foreslåede, Søren Dejgaard Sørensen, kreds 11, blev valgt ved akklamation.

 Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

 Han bad om generalforsamlingens tilladelse til, at der under pkt. 7 blev behandlet et forslag om ændring af tilskud til kredsene, samt ændring af pkt. 11 om diæter, der ikke var medtaget i forslaget om ændring af honorarer og diæter.

 Tilladelse givet.

 GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN.

 Godkendt.

 3. GODKENDELSE AF FULDMAGTER.

 Ingen fuldmagter.

 4. NAVNEOPRÅB Jørgen Brædder, kreds 7, meldt syg.

 5. VALG AF STEMMEUDVALG.

 Valgt blev Erik Jelle, kreds 2, Jørgen Hestelund, kreds 6, og Vagner Eliseholm. Kreds 10.

 6. BERETNING VED FORMANDEN.

 Formanden, John Jensen, glædede sig over, at der var sket opdeling af den gamle kassererpost, der nu fungerede med en regnskabsdel og en medlemsdel. Det, sammen med at stort alt nu foregik digitalt, havde givet plads til anden virksomhed, som der også havde været behov for i forbindelse med nedlæggelse af SC.

 Det havde vist sig muligt at fortsætte under CO 10, efter at der var dannet en ny forening, Sammenslutningen af Senior og Pensionistforeninger, bestående af Statspensionistforeningen af 1945, Seniorforeningen Told og Skat, Seniorforeningen af tekniske og administrative tjenestemænd, Pensionistgruppen under Forsvarets civiletat og Politipensionisternes Landsforening. I alt 6500 medlemmer med formanden for Told og Skat, Bjørn Wikkelsøe, som formand.

 Hovedkassereren varetager kontingentbetalingerne for de 5 tilsluttede foreninger overfor CO 10.

 Formanden for sammenslutningen får sæde i CO 10´bestyrelse og vi får 4 repræsentanter.

 John Jensen, deltog som suppleant i det første møde i CO 10 og følte, at vi blev godt modtaget.

 SC var nu helt afviklet og formuen var fordelt mellem de tilsluttede foreninger.

 Medlemstilgangen har kun været på 12 medlemmer. En grund til den ringe tilgang kan være, at flere bliver længere i tjenesten.

 Formanden fandt, at det var en skam, at så mange kollegaer blev pensioneret uden at have forståelse af vigtigheden at være med i en organisation, der varetog ens interesser.

 Der har været afholdt 2 hovedbestyrelsesmøder og 2 forretningsudvalgsmøder, herunder samarbejdsudvalgsmøde med Politiforbundet, som han takkede for godt samarbejde.

 Formanden var bekendt med, at der i medlemskredse var et ønske om, at PL blev tilsluttet Politiforbundet som forhandlingspartner, men fandt det ikke aktuelt lige nu.

 Vores hjemmeside havde været pænt besøgt, og der var nu oprettet en side i ”Facebook”. Ved tilmelding på hjemmesiden er der mulighed for at få tilsendt et nyhedsbrev, ligesom der er oprettet en blog, hvor medlemmer kan skrive om oplevelser og andet.

 CO 10 er i gang med forarbejdet til næste OK, hvor der formentligt alene bliver tale om generelle lønstigninger, hvilket jo er i pensionisternes interesse.

 Formanden rettede en tak til hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

 Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

 Tommy Agerskov Thomsen talte for, at der skulle arbejdes for tilslutning til Politiforbundet som en ganske naturlig ting. Han blev støttet heri af flere indlæg.

 Formanden fandt af flere grunde, at det ikke ville kunne lade sig gøre nu. En væsentlig begrundelse var blandt andet den meget store forskel på kontingenter i foreningerne.

Beretningen blev herefter godkendt.

 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

 Hovedbestyrelsen havde fremsat forslag til ændring af vedtægtens § 12 stk. 1, hvorefter et medlem af hovedbestyrelsen kun kunne repræsentere en stemme, foranlediget af, at en kredsformand havde fået en nyoprettet stilling i hovedbestyrelsen. Den pgl. kreds fandt, at kredsformanden sad med end dobbeltrolle og mente, at man måtte gardere sig ved at kredsformandens stedfortræder også fik sæde i hovedbestyrelsen.

 Bjarne Lassesen, kreds 8, fandt ikke forslaget tilstrækkeligt og var imod det.

 Da han blev støttet af flere medlemmer, meddelte formanden at forslaget blev trukket med henblik på at få en ændring behandlet på en kommende generalforsamling.

 Formand, næstformand, hovedkasserer og medlemssekretær`s honorarer ændres fra kr. 4000 til kr. 5000.- Kredsformændenes honorarer ændres fra kr. 1000.- til kr. 1500.-

 Tilskud til kredsene ændres til kr. 40.-pr. medlem pr. år.

 Forslaget blev vedtaget i den ændrede form.

 8. FREMTIDIG VIRKSOMHED.

 Formanden henviste til beretningen herunder det kommende arbejde omkring den nye sammenslutning og CO 10.

 9. REGNSKAB VED KASSERERER.

 Hovedkassereren, Poul Erik Jørgensen, fremlagde det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelserne til generalforsamlingen.

 Han fandt økonomien god og årets resultat absolut tilfredsstillende.

 Han svarede på spørgsmål om enkelte mindre poster.

 På spørgsmål om, hvorfor vi brugte Danske Bank med de elendige renter, de gav, ville han undersøge muligheden for at anvende andre banker.

 Regnskabet blev godkendt.

 10. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

 Ingen ændring.

 11. FASTSÆTTELSE AF DIÆTER OG REJSEGODTGØRELSER.

 Diæter blev foreslået ændret fra kr. 190.- til 200.-

 Rejsegodtgørelser uændret.

 Vedtaget.

 12. VALG.

 Formanden, John Jensen, medlemssekretæren, Finn Baad, Revisor, Hans Flügge, og revisorsuppleant, Leif Christensen, blev alle genvalgt for 2 år ved akklamation.

 13. EVENTUELT.

 Claus Oxfeldt, Politiforbundet, fortalte om de meget store problemer politiet havde fået i forbindelse med terrorvirksomhed, flygtningeproblemer m.v. Det havde betydet, at personalet var helt kørt helt ned på grund af ustandselige afgivelser. Det var nødvendigt med at finde løsninger på problemet, da både kollegaer og deres familier ikke længere kunne holde til presset.

 Rigspolitichefen havde været inde på at genansætte nyligt afgåede kollegaer, uden at man kunne blive enige om under hvilken form, det skulle foregå.

 Claus Oxfeldt var nået dertil, at han var lydhør for hvad som helst, der kunne medvirke for lette situation. Endda mulighed for støtte fra forsvaret og hjemmeværnet til bevogtnings- og transportopgaver kunne der blive tale om.

 John Jensen stod meget tvivlende overfor, at nogen skulle ønske genansættelse til de ringe lønforhold, som man tidligere havde budt kollegaer, der havde fortsat efter pensioneringen.

 Dirigenten sluttede herefter forhandlingerne.

 John Jensen rettede en tak til alle fremmødte.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 1530.

 Niels Christensen, sekretær.

John Jensen, formand

Søren Dejgaard Sørensen, dirigent