Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Generalforsamling 2015

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

GENERALFORSAMLING

afholdtes den 23. marts 2015 i Ældre Centret i Odense.

Formanden bød velkommen kl. 1200

Han rettede en velkomst til hovedbestyrelsen, herunder den ny formand for kreds 3, Hans Jørgen Blicher Lauritzen og de 62 delegerede.

En særlig velkomst blev rettet til foreningens æresmedlem, Harald Gravers Olesen, der fyldte 90 år på dagen og modtog en gavekurv. Endvidere til Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, forbundssekretær, Finn Moseholm, formanden for Fyns Politiforening, Torben Daugaard, og endelig til dagens foredragsholder, Torben Iversen.

Formanden meddelte, at vi i løbet af året havde mistet 38 kollegaer, her i blandt vores kasserer gennem 20 år, Bent Cavour Nielsen.

Generalforsamlingen mindedes dem.

Efter spisningen blev generalforsamlingen genoptaget kl. 1315.

Gæsteforedragsholderen, Torben Iversen, der er kendt som Odenses H.C. Andersen, holdt et meget underholdende, syngende og talende foredrag om H.C. Andersen og Odense.

DAGSORDEN:

1. Valg Af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Godkendelse af fuldmagter

4. Navneopråb

5. Valg af stemmeudvalg

6. Beretning ved formanden

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fremtidig virksomhed

9. Regnskab ved kassereren

10. Fastsættelse af kontingent

11. a. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser

b. Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne

12. Valg

13. Eventuelt.

1. VALG AF DIRIGENT.

Den af hovedbestyrelsen foreslåede, Søren Dejgaard Sørensen, blev valgt ved akklamation.

Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN.

Godkendt.

3. GODKENDELSE AF FULDMAGTER.

Ingen fuldmagter.

4. NAVNEOPRÅB.

Ved navneopråb konstateredes at være 62 delegerede til stede

5. VALG AF STEMMEUDVALG.

Valgt blev Hans Flügge og Erik Reher, kreds 11 og Vagner Eliseholm, kreds 10.

6. BERETNING VED FORMANDEN.

Formanden glædede sig over, at vi nu i så høj grad havde taget elektronikken i brug, hvilket var en stor hjælp såvel internt som externt. Det dannede også grundlag for, at alle var grundigt orienteret om foreningens virke m.m. Han fandt intet grundlag for at ændre på foreningens struktur, der virkede tilfredsstillende. Ændringerne omkring kassererposten vil han komme ind på senere.

I løbet af året var der sket 28 udmeldelser, 40 var slettede og som nævnt 38 døde, men mange nye indmeldelser betød, at vi i dag havde 2366 medlemmer mod 2295 i 2014.

Økonomisk går det, som det plejer, men da kassereren, Bent Cavour Nielsen, pludselig måtte stoppe sit arbejde på grund af dødelig sygdom og ikke var i stand til at hjælpe, opstod der en række uforudsete opgaver og udgifter. I samarbejde med revisor Hans Jensen og revisorsuppleant Poul Erik Jørgensen, kreds 11, samt Finn Baad, kreds 8, blev der aftalt en opgavefordeling til løsning.

Hovedbestyrelsen udnævnte Bent Cavour Nielsen som æresmedlem på grund af hans store arbejde for foreningen gennem 20 år. Ved hans bisættelse i december 2014 udtrykte familien glæde over, at han nåede at få denne anerkendelse.

Hjemmesiden er blevet ændret og udviklet i 2014 og har et fint besøgstal.

De årlige 2 hovedbestyrelsesmøder og mødet med Politiforbundet er blevet afholdt. Traditionen tro blev overførsel af pensionerede kollegaer fra Politiforbundet til Landsforeningen drøftet.

Formanden takkede Politiforbundet for godt samarbejde.

På et hovedbestyrelsesmøde den 24. februar 2015 blev det vedtaget at nedlægge Statspensionisternes Centralforening(SC) på grund af stærkt faldende medlemsantal, da flere organisationer meldte sig ud.

Det betyder for os, at vores medlemskab af ”Danske Seniorer” og CO 10 vil bortfalde med udgangen af 2015. Formanden for SC, Hans Agerbo Jensen, vil arbejde på at oprette en pensionistfraktion, der kan bevare sine pladser i repræsentantskabet i CO 10. Vi kan altid bevare vores medlemskab af ”Danske Seniorer gennem et betalt medlemskab.

Der vil også være mulighed for at modtage ”Danske Seniorers” medlemsblad, der udkommer 8 gange årlig, hvilket der senere vil blive taget stilling til.

Her vil vi kunne indrykke artikler og annoncer m.m.

Formanden glædede sig over vores indflydelse på, at kørekortsagen havde vist, at vi havde mulighed for indflydelse gl. a. gennem ”Danske Seniorer”.

Dirigenten overgav beretningen til debat.

Hans Jørgen Christensen, kreds 1, så gerne, at SC var blevet bevaret, og at vi havde haft et godt blad, hvor vi kunne ytre os. Han mente, at vi kunne have et fast indlæg i ”Dansk Politi” og derved løse vores ”bladsituation”. Han fandt ikke, at OK 15 havde haft et for os rimeligt udfald, ligesom reguleringsordningen ikke var god for os. Han så gerne, at vi blev tilsluttet Politiforbundet.

Formanden svarede, at vi, som forholdene var nu, måske kunne blive en kreds 13 under Politiforbundet med en enkelt repræsentant i hovedbestyrelsen, der nok ville være meget alene med pensionistsyns-punkter. Han var af den opfattelse, at vi ikke ville kunne levere et fast indlæg eller have en fast side i ”Dansk Politi”.

Lars Nicolaj Jensen, kreds 11 sagde, at vi skulle holde os væk fra organisationer med partipolitisk indhold, som f. eks. ”Danske Seniorer”. Han var bekymret over det nyligt oprettede ”privatlønsværn” og mente, at ingen kæmpede for pensionisterne. Han så gerne en repræsentation i CO 10.

Formanden fandt, at vi gennem ”Danske Seniorer” kunne opnå resultater og nævnte som eksempel kørekortsagen.

Tommy Agerskov Thomsen, kreds 11, var til sin store forundring enig med Lars Nicolaj Jensen og fandt det vigtigt, at vi var med omkring aftaleret. Han beklagede, at vi er uden indflydelse på benyttelse af satspuljen, og fandt det utroligt, at kommunerne brugte satspuljemidler til besparelser i stedet for at bruge dem på de ældre, som var den oprindelige mening med den.

Hans Jørgen Christensen, kreds 1, var af den opfattelse, at med en medlemsskare på 2366 medlemmer kunne man godt påvirke noget.

Lars Nicolaj Jensen, kreds 11, gjorde opmærksom på, at også ”Ældre Sagen” havde medvirket til kørekortsagen.

Beretningen blev herefter godkendt ved akklamation.

7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

Hovedbestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægten

Bestemmelserne omkring ”Statspensionisten” i §§ 3 og 11 udgår.

Kassererposten foreslås delt op i en post som hovedkasserer og en post som medlemssekretær, hvor hovedkassereren vælge for 2 år på ulige år, og medlemssekretæren for 2 år på lige år.

Betegnelsen kasserer ændres til hovedkasserer.

Forretningsudvalget skal bestå af formand, næstformand, hovedkasserer, medlemssekretær samt en kredsformand, udvalgt af hovedbestyrelsen.

Næstformanden, Niels Christensen, begrundede ændringerne, der blev vedtaget.

8. Fremtidig virksomhed.

Intet til punktet.

9. Regnskab ved kassereren.

Som fungerende kasserer fremlagde formanden regnskabet.

Han fandt, at økonomien var god. Vores større kontingent til SC skyldtes medlemsfremgang. Men i forbindelse med, at SC lukker er det bestemt, at vi ikke skal betale kontingent for det sidste halvår 2015. På udgiftssiden er der brugt mere på mødevirksomhed, hvilket er sket i forbindelse med omlægning af kassererposten.

Årets overskud har været på kr. 21.463.-

Regnskabet blev godkendt.

10. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

Kontingentet kr. 180.- blev foreslået uændret.

Vedtaget.

11. FASTSÆTELSE AF DIÆTER OG REJSEGODTGØRELSE.

Foreslået uændret.

Vedtaget.

FASTSÆTTELSE AF TILSKUD TIL KREDSENE.

Foreslået uændret.

Vedtaget.

12. Valg.

a. Næstformanden, Niels Christensen blev genvalgt for 2 år.

b. Hovedkasserer, Poul Erik Jørgensen, blev valgt for 2 år.

c. Medlemssekretær, Finn Steen Baad, blev valgt for 1 år.

d. Revisor, Hans Jensen, genvalgt for 2 år.

e. Revisorsuppleant, Erik Reher, genvalgt for 2 år.

f. Revisorsuppleant, Leif Christensen, blev valgt for 1 år.

13. EVENTUELT.

Formanden for Dansk Politiforbund, Claus Oxfeldt, fortalte, at han var blevet formand for et meget dygtigt hus, Politiforbundet, med meget stor aktivitet. Han forstod udmærket godt, at tilgangen til Landsforeningen ikke var så stor, som ønsket. En væsentlig grund kunne være, at afgangsalderen fra politiet var steget til et gennem snit på 64,7 år.

I forbindelse med talen om politipensionisternes kommende tilhørsforhold sagde han ”vi efterlader ingen på perronen”, hvorved han mente, at Politiforbundet ville medvirke til at undersøge, hvilke tilslutnings- muligheder, der kunne være til andre organisationer, som f. eks. CO 10.

Om OK 15 kunne han sige, at finansministeren havde været overordentlig svær at forhandle med. Han havde faktisk startet med en minus løsning.

Set med fremtidsøjne kunne man godt forestille sig en sammenlægning af FTF og LO. Politiforbundet ville dog aldrig være tilsluttet en organisation med politiske aktiviteter.

Finn Iversen, kreds 1, med flere, fandt, at Politiforbundet burde tage sig af sine pensionister.

Dirigenten sluttede herefter forhandlingerne.

Forsamlingen udbragte et leve for Landsforeningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1645.

Niels Christensen,

Sekretær.

John Jensen                  Søren Dejgaard Sørensen

Formand                                       Dirigent