Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Generalforsamling 2014

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

GENERALFORSAMLING

afholdtes den 31. marts 2014 i Ældre Centret i Odense.

Formanden, John Jensen, bød velkommen kl. 1200.

Formanden rettede sin velkomst til de delegerede og hovedbestyrelsen. En særlig velkomst rettede han til dagens foredragsholder militæroverlæge Arne Skipper, repræsentanten for Politiforbundet, Jørgen Olsen, og foreningens æresmedlem, Harald Gravers Olesen .

I løbet af året 2013 var 44 af vores medlemmer afgået ved døden.

Generalforsamlingen mindedes dem.

Efter spisningen overgav formanden ordet til foredragsholderen.

Pens. Militæroverlæge, Arne Skipper, havde valgt at tale over emnet dilemmaer, der efter hans mening kunne have betydning for såvel læger som politifolk. Han talte om at træffe rigtige eller forkerte beslutninger, hvor problemer f.eks omkring hjernedødskriteriet, eller som bare det at fortælle sandheden kunne være alt afgørende for menneskers ve og vel.

Generalforsamlingen startede kl. 1300.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Godkendelse af fuldmagter

4. Navneopråb

5. Valg af stemmeudvalg

6. Beretning ved formanden

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fremtidig virksomhed

9. Regnskab ved kassereren

10. Fastsættelse af kontingent

11. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse

12. Valg

a. Formand for 2 år(John Jensen modtager genvalg)

b. 1 revisor for 2 år(Erik Kragh Jensen modtager ikke genvalg.)

c. 1 revisor suppleant for 2 år(Erik Melgaard Jørgensen modtager genvalg)

d. 1 revisorsuppleant for 1 år(Erik Reher modtager valg)

12. Eventuelt.

1. VALG AF DIRIGENT.

Den af hovedbestyrelsen foreslåede, Søren Dejgaard Sørensen, blev valgt ved akklamation.

Søren Dejgaard Sørensen takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN.

Godkendt.

3. GODKENDELSE AF FULDMAGTER.

Ingen fuldmagter.

4. NAVNEOPRÅB.

Kreds 2: Gert Flemming Guldmann, syg – Kreds 3: Afbud fra Poul Erik Ebbesen Schroll – Kreds 10: Harry Arnholz mødte for Kenn Benni Petersen – Kreds 11: John Schou Larsen mødte for Tommy Agerskov Thomsen – Tage Andersen mødte for Alfred Gavnholt – afbud fra revisor Erik Kragh Jensen.

5. VALG AF STEMMEUDVALG.

Valgt blev Else Lund – Anna- Lise Møller og Christa Zabel.

6. BERETNIJG VED FORMANDEN.

John Jensen henviste til, at han i videst muligt omfang havde orienteret kredsene ved udsendelse af relevant materiale til kredsformændene, der så kunne videreformidle det til medlemmerne.

Han fandt, at foreningen fungerede godt, såvel i hovedbestyrelsen som i kredsene.

Antallet af medlemmer er svagt stigende, kun 119 indmeldte i 2013, men på grund af dødsfald, udmeldelser m.v., var den totale stigning kun på 11. En væsentlig grund er sikkert, at mange kollegaer bliver længere i tjenesten på grund af den nye politireform. Men det er desværre stadig sådan, at kun ca. ¼ af de pensionerede fortsætter i Landsforeningen.

Lærerne, Militæret og senest Skat har gennemført automatisk overførsel fra deres moderorganisation ved pensionering, hvilket har medført en tilgang til SC på 1000 medlemmer fra Skat. Det emne tager vi forgæves op med Politiforbundet ved det årlige møde. SC består nu af 9 organisationer fra stat og lign. organisationer, nemlig Postpensionisterne -Politipensionisterne – Seniorforeningen Told/Skat – Dansk Magisterforenings pensionistsektion – Uddannelsesforbundets seniorgruppe – Seniorgruppen TAT(Tekniske og adm. Tjenestemænd – Statspensionistforeningen af 1945(enkeltmedlemmer) Lidt over 14.000. SC danner forbindelsesleddet til CO 10.

SC arbejder på at finde en løsning om bladet ”Statspensionisten”, som der bruges mange penge på udgivelsen af. Der er en mulighed for at købe sig ind i Danske Seniorers blad(Seniorbladet)

Formanden finder, at foreningens økonomi er god og vel styret af kassereren.

Kredsforeningerne fungerer godt. En del af foreningens økonomi er lagt ud til kredsene, hvilket giver mulighed for øgede aktiviteter. Kredsformændene laver her et godt stykke arbejde.

Det havde været nødvendigt at lave en ny hjemmeside. Det er sket i samarbejde med Finn Baad, kreds 8, der samtidig er blevet daglig redaktør. Hjemmesiden har et meget højt besøgstal med 99 daglige besøgende i gennemsnit i 2013 og med højeste dagstal på 186.

Der modtages meget gerne gode forslag til artikler, ideer m.v.

Mødevirksomhed: Der har været 2 møder hos SC, 1 enkelt i CO 10. Der har været afholdt 2 HB-møder, samt 1 møde med Politiforbundet. Der har været udsendt referater fra møderne. SC har indkaldt til et møde den 10. april 2014 for at udveksle ønsker og muligheder for en fælles front for de forhandlingsberettigede organisationer.

De kommende møder i SC og CO 10 vil koncentrere sig omkring OK 2015, hvor kravene fra 2011 vil blive fornyet i form af, at pensionen ønskes forhøjet med den del af forhandlingerne, der udbetales i LØN.

FU havde holdt det årlige møde med Politiforbundet, hvor den nye formand, Claus Oxfeldt, havde præsenteret sig. Der var et ønske om et fortsat godt samarbejde. Emnet omkring automatisk overførsel ved pension blev på ny drøftet, men Politiforbundet kan ikke medvirke til det.

Den nyoprettede organisation ”Danske Seniorer” er en afløser af Ældremobiliseringen, der bestod af Pensionisternes Samvirke, Sammenslutningen af pensionistforeninger i Danmark og Danske pensionister. SC´s tidligere formand, Jørgen Fischer, blev formand for den nye organisation. Denne organisation har allerede haft held til at starte kørekortsagen, som kreds 4 kom frem med.

Som medlemmer af PL er man automatisk medlem af ovennævnte organisation.

Formanden rettede en tak til hovedbestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Dirigenten overgav herefter beretningen til generalforsamlingen.

Lars Nicolaj Jensen, kreds 11, takkede for beretningen. Han fandt det nødvendigt, at SC fortsat arbejder på, at midlerne fra satspuljen blev brugt efter det oprindelige formål. Politikerne brugte den til formål, som den ikke oprindeligt var beregnet til.

Formanden henviste til, at det var et område, man i ældreorganisationerne helt klart arbejdede med.

Hans Jørgen Christensen, kreds 1, fandt det nødvendigt, at man fortsat arbejdede med automatisk overførsel ved pension.

Formanden gjorde opmærksom på, at det blev diskuteret hvert år på møde med politiforbundet, men indtil nu forgæves.

Niels-Ole Jespersen, kreds 3, ville vide, hvordan det forholdt sig med de, der var i reserveordningen.

Vagner Eliseholm, kreds 10, henledte opmærksomheden på, at reserveordningen ikke længere eksisterede.

Leif Christensen, kreds 11,var af den mening, at man ikke skulle overføres automatisk til noget, man skulle melde sig ind, hvis man var interesseret. Han efterlyste i øvrigt, hvem man skulle støtte for at få noget gennemført.

Formanden henviste til, at det skulle gøres gennem de faglige organisationer.

Hans Agerbo Jensen, kreds 11, gjorde opmærksom på, at alle de politiske partier stod bag satspuljen, og at der ikke var politisk vilje til at ændre det.

Ole Emil Eriksen. Kreds 9, rettede kritik af den måde hvorpå den nye hjemmeside var blevet til.

Niels Christensen berettede, at han havde undersøgt de forhåndenværende muligheder, hvorefter det var besluttet, at han selv stod for den administrative del, mens Finn Baad stod for den redaktionelle del.

Ove Spindler, kreds 11, mente, at man i kørekortsagen fortsat skulle arbejde med, at det var 70-års reglen man ønskede afskaffet, ikke blot en ændring af de nuværende regler.

Formanden gjorde opmærksom på, at lægerne var de eneste, der ikke kunne gå ind for ændringerne.

Beretningen blev herefter godkendt.

7, BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

Ingen forslag

8. FREMTIDIG VIRKSOMHED.

Formanden meddelte, at der ikke var andet end normale mødeaktiviteter.

9. REGNSKAB VED KASSEREREN.

Bent Cavour Nielsen meddelte, at såvel regnskab som budgetoversigt var udsendt til alle delegerede, og han gerne svarede på spørgsmål til det.

I 2013 havde der været udsendt 108 påmindelser vedrørende manglende betalinger, men det for 2014 kun havde drejet sig om 88. I dag manglede kun 27. I løbet af året 2014 havde der været anmeldt 15 døde, 12 var slettet for manglende kontingent og 7 havde meldt sig ud. Medlemstallet i dag var 2295.(medlemstallet for de enkelte kredse kan læses på hjemmesiden, www.politipensionisterne.dk under kredsene)( Red)

Hans-Erik Petersen, kreds 4, ville vide, om det var nødvendigt at have så stor en formue, som tilfældet var, nemlig kr. 523.019.

Kassereren svarede, at problemerne om SC´s økonomi ikke var afklarede, og at man i givet fald ville kunne imødegå en kontingentstigning via formuen, da ingen var interesserede i en generel kontingentstigning.

Ole Emil Eriksen, kreds 9, ville vide, hvorfor man ikke i højere grad benyttede sig af at udsende materiale via e-mail.

Kassereren svarede hertil, at man ikke havde e-mail adresser for alle, og at det ikke var alle, der havde, eller ville have, en e-mail adresse. Beløbet, der blev brugt til brevforsendelser, som det også fremgik af regnskabet, var ikke særligt stort.

Ewald Munk, kreds 2, anmodede om en minutiøs gennemgang af regnskabet. Han blev støttet af Leif Christensen, kreds 11, der fandt, at man ikke kunne ga videre til de øvrige punkter uden at have gennemgået budgetoversigten. Da Ewald Munk, uagtet fleres ind sigen derimod, fastholdt sit forslag, satte dirigenten det under afstemning, hvor yderligere gennemgang af regnskabet blev forkastet.

Regnskabet blev herefter godkendt.

10. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

UÆNDRET.

11. FASTSÆTTELSE AF DIÆTER OG REJSEGODTGØRELSE.

Kassereren foreslog diæterne ændret fra kr. 175.- til 190.-

Forslaget blev vedtaget.

12. VALG.

Formanden, John Jensen, blev genvalgt for 2 år med akklamation.

Som ny revisor blev valgt Hans Flügge, kreds 11.

Revisorsuppleant, Poul Erik Jørgensen, blev genvalgt for 2 år.

Revisorsuppleant for 1 år, Erik Reher, kreds 11.

13. EVENTUELT.

*Jørgen Olsen, forbundets repræsentant, bragte hilsner fra Politiforbundet, hvor alle var optaget af anden mødevirksomhed.

Han fortalte om, at der var sket ændringer i systemet efter at forbundet havde fået ny formand. I Rigspolitiet var der efterhånden ansat mange jurister, hvoraf mange var kvinder.

Gennemsnits afgangsalderen var nu over 63 år.

Lederreformen havde udvirket, at 50 o/o af vicepolitikommissærerne enten var rykket ned eller var stoppet.

I forhandlingerne til OK 15 ville man gå efter generelle lønstigninger.

Reguleringsordningen ønskedes bevaret.

Harald Olesen, æresmedlem, glædede sig over, at der stadig var fremgang i foreningen, selv om der gik lidt langsomt lige nu. Han gjorde opmærksom på at foreningen i dens nuværende form havde 25-års jubilæum i 2017, og at det måske var en god ide at anskaffe en fane til foreningen.

Lars Nicolaj Jensen, kreds 11, henledte opmærksomheden på, at man kunne henvende sig hos kommunen for at få fritagelse for at modtage henvendelser fra kommunen via e-mail.

Leif Christensen, kreds 11, henledte opmærksomheden på, med henvisning til hvad der var foregået i PET, hvor stærkt et våben det var at nedlægge arbejdet i samarbejdsudvalgene.

GENERALFORSAMLINGEN SLUTTEDE KL. 1540

Niels Christensen,

sekretær