Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Generalforsamling 2009

GENERALFORSAMLING 

tirsdag den 31. marts 2009 på Roskilde brandstation.

Formanden, John Jensen, bød velkommen kl. 1200 og takkede beredskabschef, Carsten Iversen, der havde stillet lokaler til rådighed.

Frokost kl. 1200 til 1245, hvorefter beredskabschefen på fornøjelig vis fortalte om beredskabet i Roskilde brandvæsen.

Formanden åbnede foreningens 61. generalforsamling kl. 1300.

Han takkede kreds 8, der havde forestået arrangementet på bedste vis.

Han rettede en særlig velkomst til vores æresmedlem, Harald Olesen, forbundssekretær Finn Moseholm, vores kontaktmand til Politiforbundet og formanden for Statspensionisternes Centralforening, Jørgen Fischer.

Også en hjertelig velkomst til alle kredsformænd og delegerede.

Han konstaterede, at 2008 på flere måder havde været et godt år med en mærkbar medlemsfremgang.

Desværre havde vi også mistet medlemmer, idet der havde været 58 døde i løbet af året.

Han bad forsamlingen rejse sig og ære deres minde.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af forretningsordenen.
 3. Godkendelse af fuldmagter.
 4. Navneopråb.
 5. Valg af stemmeudvalg.
 6. Beretning ved formanden.
 7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag om vedtægtsændringer

Forslag om kredsenes økonomi.

 1. Fremtidig virksomhed
 2. Regnskab ved kassereren
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser.
 5. Valg
  1. Næstformand/sekretær for 2 år
  2. Kasserer for 2 år
  3. 1 revisor for 2 år
  4. 1 revisorsuppleant
 6. Kredsrepræsentanter og deres stedfortrædere meddeles.
 7. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes den af bestyrelsen foreslåede, Ove Bjerregaard, Grenå.

 1. Godkendelse af forretningsordenen.

Godkendt.

 1. Godkendelse af fuldmagter.

Der forelå ingen fuldmagter

 1. Navneopråb.

Der var afbud fra Svend Ole Flugt, kreds 4, Ole Steffensen, kreds 7, der blev erstattet af Erik Næsager, John A. Christensen, kreds 9, der blev erstattet af Hans-Erik Simonsen, Hans Chr. Hagland Larsen, kreds 11.

 1. Valg af stemmeudvalg.

Axel Gyntler – Jan Slottved og Hans-Erik Simonsen blev udtaget.

Udvalget blev ikke benyttet.

 1. Formandens beretning.

Formanden glædede sig over, at foreningen i højere og højere grad kunne benytte sig af it-teknologien, der var en god hjælp i forbindelse med udsendelse af referater m.v.

Også ved hjælp af netbank er det en stor lettelse med udbetalinger m.m.

Formanden har nu adgang til samtlige foreningens konti og kan aflaste kassereren i givet fald.

Om foreningens struktur kunne han fortælle, at foreningen nu omfattede 8 selvstændige kredse, således at kun kredsene 2, 5, 9 og 10 manglede at danne kredsforeninger.

Vores økonomi vil blive berørt af, at SC´s økonomi ændres negativt, ligesom øgede udgifter i almindelighed vil betyde en mindre kontingentstigning, som kassereren vil redegøre for.

Hjemmesiden fungerede godt, der var et pænt dagligt besøgstal, senest i 2008 40 daglige besøg.

Han glædede sig over, at et par kredse havde fået egen hjemmeside, men henstillede at de alligevel indberettede deres aktiviteter til foreningens hjemmeside, hvorved de kunne være til glæde og inspiration for andre kredse.

Mødeaktiviteter. Der var afholdt 4 HB- og FU møder i Landsforeningen, og vi havde deltaget i  møder i SC, ligesom formanden havde deltaget i møder i CO II. Disse sidste møder havde i det væsentlige handlet omkring overenskomstforhandlingerne.

Statspensionisternes Centralforening havde fået udmeldelse fra Lærernes fraktion 4 – pensionisterne -, hvilket betød, at der pludselig manglede kontingenter fra 16.000 medlemmer. Det kunne delvis opvejes af, at man så ikke havde udgifter til blad, rejseudgifter m.m. for dem.

Bladudgivelsen skæres ned fra 6 til 5 årlige eksemplarer, hvilket giver en stor besparelse.

På initiativ fra postpensionisterne blev det pålagt hovedbestyrelse og forretningsudvalg at arbejde for, at SC fik en stærkere indflydelse i centralorganisationerne på alle forhold, der vedrører pensionisters forhold.

Såfremt centralorganisationerne ikke er indstillet derpå, bemyndiges HB til at træffe beslutning om evt. udmeldelse af centralorganisationerne.

SC har fået en ny redaktør, en tidligere kollega, Poul Rasmussen.

PL er nu stærkt repræsenteret i SC med Jørgen Fischer som formand, Hans Agerbo Jensen som sekretær, John Jensen som HB-medlem, Bent Cavour Nielsen som revisor og Per Kjærsgaard Ibsen og Niels Christensen som delegerede.

Politiforbundet har vi fortsat et godt samarbejde med, med Finn Moseholm som kontaktmand.

Vi får her god hjælp til problemløsning, kontormæssig assistance, lokalelån m.m.

Der er aftalt et FU møde med Politiforbundet til den 15.4.2009.

Formanden rettede en tak til hovedbestyrelse og forretningsudvalg for godt arbejde i det forløbne år.

Leif Christensen, Kreds 11, så gerne, at der blev arbejdet for automatisk overførsel fra Politiforbundet til Landsforeningen ved pension.

Endvidere at der blev arbejdet på at få adgang til Politiforbundets hjemmeside.

Formanden svarede, at begge disse spørgsmål blev taget op af forretningsudvalget ved et møde med Politiforbundet den 15. april d.å.

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægten.

Næstformanden, Niels Christensen, fremlagde forslaget og gjorde opmærksom på, at der i det væsentligste var tale om mindre sproglige ændringer.

I § 3 ændredes begrebet samlever til registreret partner, som et juridisk bindende begreb.

 • 5 udgår, da den var dækket ind af §§ 2 og 3. Vedtægtens efterfølgende §§ skifter derfor nummer.

Vedtægtens § 12 med regler om kontingenter blev udvidet til, at der også skulle ske fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne.

Der blev fra flere delegerede klaget over, at forslaget ikke var udsendt til alle, men kun til kredsformændene og stedfortræderne, hvilket fik dirigenten til at konstatere, at bestyrelsen formentligt havde røde ører i den anledning.

Vagner Eliseholm, kreds 10, fandt det rigtigt, at man nu benyttede betegnelsen registreret partner, da det var vigtigt at sikre sig, når en ægtefælle/partner faldt bort.

Æresmedlem Harald Graves Olesen støttede dette.

Søren D. Sørensen, kreds 11, anbefalede forslaget.

Forslaget til ændring af vedtægten blev herefter vedtaget med akklamation.

Hovedbestyrelsen fremlagde herefter, jfr. foranstående, et forslag til en tilskudsordning til kredsene.

Punkt 1:

Der ydes tilskud til kredsforeninger med valgt bestyrelse samt med godkendte vedtægter,

der ikke må stride mod landsforeningens vedtægter, som følger:

                           Tilskud til kredse med medlemstal fra:

0 – 100.    kr.   500

100 – 200     kr. 1000

200 – 300     kr. 2000

300 – 400     kr. 3000

400 – 500     kr. 4000

500 – 600     kr. 5000

600 – 700     kr. 6000

o.s.v.

Derudover ydes et tilskud på kr. 10,- pr, medlem.

Punkt 2:

Kredsforeninger med udpeget/valgt kredsrepræsentant kan søge Politipensionisternes

               Landsforening om tilskud, der efterfølgende ydes efter godkendelse af forretningsudvalget.

Punkt 3:

Punkt 1 og 2 begrænser ikke kredsenes ret til at søge Pl. om tilskud til arrangementer eller   

              andre formål.

Jørn Madelung, kreds 7, gjorde opmærksom på, at en vedtagelse af forslaget var en nødvendighed for kredsene, der var helt uden midler i det daglige arbejde.

Jens Holm Rasmussen, kreds 8, ville vide, om der var tale om et engangsbeløb.

Formanden svarede, at det var et årligt beløb. Den foreslåede fordeling var fremsat af hovedbestyrelsen, men kunne ændres på den årlige generalforsamling.

Forslaget blev herefter vedtaget med akklamation.

 1. Fremtidig virksomhed.

Formanden glædede sig over, at uddelegering af økonomien nu var vedtaget.

Han henviste til, at vi havde mange pensionistforeninger i hele landet til glæde for fortsatte kontakter mellem gamle kollegaer. Han håbede på, at der hen ad vejen kunne blive tale om en fælles økonomi, så også de lokale kontingenter kunne blive fradragsberettigede.

Måske kunne dette være et incitament til at melde sig ind i vores forening.

Vi har netop modtaget tilsagn om et tilskud på kr. 8000.- fra Pensionisternes Samvirke. Tilskuddet er direkte målrettet til medlemshvervning.

Hovedbestyrelsen vil arbejde på, at også kredsene 2, 5, 9 og 10 får oprettet kredsforeninger.

Formanden forventer at det gode samarbejde, der er med SC, fortsætter i de kommende år, så der kan opnås et bedre forhandlingsresultat i 2011.

Søren D. Sørensen, kreds 11, var i tvivl om hvor fornuftigt det var at holde fast i regulerings -ordningen, da den jo bandt pensionisterne fast til lønfremgangen på arbejdsmarkedet, og kunne jo, som det ser ud lige nu, risikere at blive negativ.

Vagner Eliseholm, kreds 10, frygtede, at en afskaffelse af reguleringsordningen ville holde os helt uden for indflydelse.

Søren D. Sørensen replicerede, at det kunne være bedre med en fast ordning, så man vidste, hvad man havde.

 1. Regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet for 2008, der også var udsendt.

Regnskabet balancerede med kr. 337.040 og med et overskud på kr. 41.549.-

Regnskabet var revideret og godkendt.

I dag havde vi 2096 medlemmer. Der havde været flere udmeldelser af forskellige årsager.

Kassereren gjorde opmærksom på, at udmeldelse jfr. vedtægten skulle ske mindst 3 måneder før et årsskifte.

49 medlemmer havde endnu ikke betalt kontingent for 2009.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog det årlige kontingent hævet fra de nuværende kr. 160.- til kr. 180.-

Han begrundede det med, at mange udgifter var steget, vores kontingent til SC kunne forventes at stige ca. kr. 8.- årligt pr. medlem, der havde været stigninger på portoen, som stadig var en stor udgift p. gr. af udsendelser til nye medlemmer.

Det netop vedtagne tilskud til kredsforeningerne ville sammen med det forøgede kontingent til SC andrage ca. kr. 53.000. Det forhøjede kontingent ville indbringe kr. 42.000. De manglende kr. 11.000 ville blive taget af formuen.

Den foreslåede ændring af kontingentet blev vedtaget.

 1. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser.

En foreslået ændring af næstformandens godtgørelse til kr. 4000.-årlig blev vedtaget.

Derudover ingen ændringer.

 1. Valg.

Næstformanden, Niels Christensen, kassereren, Bent Cavour Nielsen , revisor Walther Dam Larsen og revisorsuppleant Jan Erik Petersen blev genvalgt for 2 år med akklamation.

 1. Kredsrepræsentanterne og deres stedfortrædere meddeles.

Kreds   1: Finn Teddy Iversen og Bent Kirkegaard.

Kreds   3: Per Kjærsgaard Ibsen og Hans Jørgen Blicher Lauritsen

Kreds   5: Per Bonde Nielsen og Niels Gohr Jensen

Kreds   7: Jørn Hansen Madelung og Ole Steffensen

Kreds   9: Per Funk og Carsten Lind Olsen

Kreds 11: Hans Agerbo Jensen og Hans Jensen

 1. Eventuelt.

Formanden for Statspensionisternes Centralforening, Jørgen Fischer, takkede for indbydelsen.

Han var enig med Søren D. Sørensen i, at reguleringsordningen kunne blive til ulempe for pensionisterne, hvis den nuværende lønudvikling fortsatte. Men man skulle huske på, at reguleringsordningen hidtil havde været en fordel. Det der hidtil var arbejdet på var, at pensionisterne, udover blot at få den generelle lønstigning, også skulle have sin del af andre lønpuljer. Med henvisning til det forholdsvis dårlige resultat ved OK 2008, hvor der alene var givet den generelle stigning, ville der ved OK 2011 blive satset kraftigt på at indhente noget af det, vi blev snydt for ved Ok 2008.

Efter at Lærernes fraktion 4 havde meddelt deres afgang fra SC, kunne der opstå problemer ved forhandlinger, hvis begge parter fremsatte hver sine krav til CFU, der jo efter de gældende regler alene medtog krav fra SC ved de videre forhandlinger med finansministeren.

Finn Moseholm, Politiforbundet, kunne hilse fra Politiforbundets formand, Peter Ibsen, der desværre var optaget ved et andet møde.

Han fortalte om den nye kundgørelse, hvorefter arbejdstiden kunne forlænges udover de 63 år.

Der var indført bonusordninger og skattenedslag for at få folk til at blive nogle ekstra år.

Omkring Politiforbundets sommerhuse fortalte han, at pensionisterne blot behøvede at ringe til forbundet, da der endnu ikke var adgang for pensionister via nettet.

Omkring automatik var overførsel fra aktiv tjeneste til pension kunne han kun sige, at det endnu ikke var muligt.

Æresmedlem Harald Graves Olesen takkede for indbydelsen og fortalte lidt om Landsforeningens start.

Hans Jørgen Christensen, kreds 1, søgte støtte omkring OK kravene. Han var utilfreds med skattereformen, herunder specielt grænserne for mellemskat.

Jørgen Fischer, SC, forklarede, at skattereformen generelt var til gavn for tjenestemands- pensionisterne.

SC havde tilskrevet skatteministeren omkring udligningsskatten, som man ikke mente skulle gælde for arbejdsindkomster.

(Umiddelbart efter generalforsamlingen har skatteministeren svaret SC og redegjort for, hvorfor udligningsskatten også gjaldt ved arbejdsindkomster)Red.

Lennart Lundquist, kreds 12, beklagede at man ikke p.t. havde mulighed for at arrangere et HB-møde på Bornholm, men så gerne at det blev gennemført senere.

Han anbefalede, at der i Sprogforbundets lommebog blev reklameret for PL.

Andy Gren, kreds 3, henstillede at alt relevant materiale blev udsendt til de delegerede før generalforsamlingen.

Bent Cavour Nielsen oplyste, at tilskuddet fra Politiforbundet var steget fra kr. 12 – 15.000.

Formanden takkede dirigenten, gæster og æresmedlem.

Han oplyste, at det næste hovedbestyrelsesmøde ville blive i Bogense den 15-16 august 2009.

Mødet sluttede kl. 1530.

Niels Christensen,

sekretær