Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Generalforsamling 2008

GENERALFORSAMLING

 

tirsdag den 8. april 2008 i Århus.

 

Formanden, John Jensen bød velkommen kl. 1200 på Århus Politigård til Landsforeningens 60. generalforsamling. En særlig velkomst blev rettet til politidirektør Jørgen Ilum med tak for husly, til formanden for Politiforbundet, Peter Ibsen, forbundssekretær Finn Moseholm, der er landsfor- eningens kontaktmand, til formanden for SC, Jørgen Fischer, og til vores æresmedlem, Harald Olesen.

Endelig rettede formanden en velkomst til hovedbestyrelsen, de delegerede samt øvrige medlemmer.

I 2007 havde vi desværre mistet 64 medlemmer, hvoraf 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, Henning Skov-Hansen, kreds 6, og Fin Vesterdahl, kreds 11.

Forsamlingen rejste sig og mindedes de døde.

 

Efter frokost startede generalforsamlingen kl. 1300.

 

Dagsorden:

1:   Valg af dirigent

 1. Godkendelse af forretningsordenen
 2. Godkendelse af fuldmagter
 3. Navneopråb
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Beretning ved formanden
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Regnskab ved kassereren
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser.
 11. Valg.
 12. Kredsrepræsentanter og deres stedfortrædere meddeles
 13. Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Ove Bjerregaard, Grenaa.

 1. Godkendelse af forretningsorden.

Godkendt

 1. Godkendelse af fuldmagter.

Der forelå en enkelt fuldmagt.

 1. Navneopråb.

Der var afbud fra Henning Jensen, kreds 2, Hans Jørgen Blicher Lauritzen, kreds 3, for Kaj Rodding, kreds 4, mødte Jørgen Kjærsgaard Ibsen,  afbud fra Keld Andersen, kreds 9 Erik Jørgensen, kreds 7 og Flemming Vibe, kreds 12.

 1. Valg af stemmeudvalg.

Niels Grønnemose Madsen, kreds 6 og Hans Jensen, kreds 11, blev valgt.

 1. Beretning ved formanden.

Formanden ville i sin beretning i år undlade at komme ind på mange af de emner, der var lagt ind på hjemmesiden, som f. eks. arrangementer, medlemstal m.v.

Arbejdet i kredsene havde været positivt, kredsene 1-3-4-7-8 og 12 havde dannet kredsforeninger, og de øvrige arbejde målrettet med det.

Oprettelsen af et forretningsudvalg havde vist sig at være et nyttigt og virksomt

arbejdsredskab.

Medlemstallet er i hastig fremgang. Vi står netop foran at runde de 2000 medlemmer, der vil give yderligere en repræsentant i SC.

Foreningens økonomi tillader et mindre overskud på budgettet, og formanden takkede kassereren for det gode arbejde, der også giver mulighed for en økonomi omkring kredsenes arbejde.

Vi har fået oprettet netbank, der forhåbentlig vil nedsætte kassererens arbejdsbyrde.

Kredsene er nu forsynede med redigerbare medlemslister til hjælp for registreringsarbejdet.

Formanden nævnte, at hjemmesiden har haft en god udvikling og bliver læst af flere og flere.

Den er læst af mere end 8000 siden starten i september 2005, og var i marts i år oppe på 30 daglige besøg. Den nye hjemmeside har flere muligheder end den gamle og vil sikkert afstedkomme større interesse. Herunder er der åbnet for debatmuligheder.

Alle kan læse hjemmesiden. Vil man deltage i debatten, skal man dog være logget på og godkendt som bruger.

Men man skal huske på, at alt hvad man skriver kan læses i hele verden.

Formanden nævnte de i løbet af året afholdte møder, herunder at det i væsentlig omfang havde drejet sig omkring OK 2008. Disse forhandlinger var desværre mundet ud i, at vores særlige krav var taget af bordet allerede i første runde af forhandlingerne. Det var så utilfredsstillende, at det på HB-mødet den 4. marts 2008 blev besluttet at stemme imod forslaget på SC`s repræsentant -skabsmøde, der også udmundede i et nej til overenskomsten.

Den umiddelbare lønfremgang fandt formanden rimelig, men der var stor utilfredshed med den måde forhandlingerne var ført på og dermed dem, der forhandlede for os.  SC havde oplyst, at det kostede kr. 900.000 at være medlem af en forhandlingsberettiget organisation, og at det måske var penge, der kunne bruges bedre.

Opgaver stillet af medlemmerne har været få i året, der er gået, men de er blevet løst sammen med Politiforbundet.

Formanden sluttede sin beretning med at glæde sig over det arbejde, der var lagt i kredsene og forventede at det kommende år ville lægge yderligere til dette arbejde, ligesom arbejdet med den uddelegerede økonomi for kredsene ville blive iværksat.

Om Statspensionisternes Centralforening meddelte formanden, at der i 2007 havde været et mindre underskud end budgetteret, hvorfor vi lige nu har grund til at tro, at der ikke vil blive tale om kontingentforhøjelse til SC.

Formanden var godt tilfreds med samarbejdet i SC, hvor Hans Agerbo Jensen netop er blevet valgt som sekretær, hvilket giver os en meget nær kontakt.

Dirigenten satte herefter beretningen til debat.

Leif Christensen, kreds 11, ville vide hvor mange o/o af medlemmerne der kunne modtage meddelelser via e-mail med henvisning til mulighederne for at kommunikere nyt ud.

Formanden kunne oplyse, at man havde kendskab til, at 60-70 o/o kunne modtage e-mail, og at det med fremtidige medlemmer kunne forventes at alle kunne.

Beretningen blev herefter godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Fra kreds 3 var der modtaget forslag om, at der afsattes midler til kredsforeningernes økonomi.

Der var flere indlæg om emnet, nogle få imod, men overvejende for.

Formanden, der også er for forslaget, kunne meddele, at det ved seneste hovedbestyrelsesmøde var vedtaget, at nedsætte et udvalg, der kunne udarbejde et forslag til behandling på generalfor -samlingen i 2009.

Formanden for kreds 3, Per Ibsen, erklærede sig tilfreds med dette og trak forslaget tilbage.

 1. Fremtidig virksomhed.

Formanden oplyste, at det kommende år alene ville koncentrere sig om arbejdet omkring kredsforeningerne og deres økonomi.

 1. Regnskab ved kassereren.

Kassereren fremlagde regnskabet for 2007, hvorefter indtægter og udgifter havde balanceret med kr. 320.229.-

Regnskabet er revideret og godkendt.

Der var fremkommet et overskud i 2007 på kr. 40.160.-, hvorfra dog skulle trækkes ca. kr. 16.000.-, der var forskudsbetalte kontingenter for 2008.

Stigningen i portoudgifter skyldtes væsentligst, at der var kommet mange nye medlemmer i 2007, der fik fremsendt skriftligt materiale.

Beholdningen pr. 31.12.2007 beløb sig til kr. 306.158.

Som noget nyt var der oprettet en inventarkonto vedr. it-hardware, henholdsvis hos kassereren og sekretæren.

Leif Christensen ville vide, hvad grunden var til, at mødeudgifterne var steget ca. 40 o/o fra kr. 29.667.- i 2007 til kr. 46.113.- i 2008.

Kassereren kunne forklare, at der havde været en betydeligt øget mødeaktivitet blandt andet i forbindelse med kredsforeningernes oprettelser, forretningsudvalg m.v., samt udvidelse af hovedbestyrelsen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Ingen ændringer.

 1. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser.

Ingen ændringer

 1. Valg.

                      Formanden, John Jensen

1 revisor, Erik Kragh Jensen, og

1 revisorsuppleant, Hans Jensen

blev alle genvalgt med akklamation.

 1. Kredsrepræsentanter og stedfortrædere meddeles

 

Kreds   2: Kredsrepræsentant, Erik Jelle, stedfortræder Henning Jensen

Kreds   4: Kredsrepræsentant, Svend Sandberg, stedfortræder Jørn Kjærsgaard Ibsen

Kreds   6: Kredsrepræsentant, Frits Hendriksen-Nielsen, stedfortræder vakant

Kreds   8: Kredsrepræsentant, Finn Steen Baad, stedfortræder, Bjarne Langholm

Pedersen

Kreds 10: Kredsrepræsentant, Axel Erik Gyntler, stedfortræder, Poul Erik

Høg-Iversen

Kreds 12: Kredsrepræsentant Tom Idon Nielsen, stedfortræder, Flemming Vibe

 

 1. Eventuelt.

 

Formanden for SC, Jørgen Fischer takkede for invitationen til general-forsamlingen. Han var glad for at kunne forklare nogle af SC`s synspunkter.

Han anså  PL for at gå foran, når det drejede sig om, at også  ægtefæller kunne være medlemmer, hvor andre fraktioner indenfor SC var imod det.

En af de sager SC arbejdede meget med var, at folkepensionen naturligt blev ændret i takt med lønstigningerne.

Han ærgrede sig over, at Satspuljen blev anvendt til alt andet, end den oprindeligt var tænkt til. At man benyttede pengene til andre formål betød jo, at de gik fra de gamle og svagelige som oprindeligt tænkt.

Jørgen Fischer fortalte om OK 2008 og de urimeligheder, der var sket omkring forhandlingerne ved, at vores særlige krav slet ikke var blevet forhandlet.

Men en ligelig udvikling af løn og pension stod højt på dagsordenen.

Formanden for Politiforbundet, Peter Ibsen, takkede også for invitationen til PL.`s generalforsamling. Han glædede sig over foreningens medlemsfremgang og fortalte, at det i disse år stort set kun var pensionsforeninger, der voksede.

Han kunne ikke erklære sig helt enig med Jørgen Fischer omkring OK 2008 og mente, at man burde have en mere positiv tilgang til problemerne.

Han erkendte, at vores særlige krav kun i mindre omfang havde været med i forhandlingerne. Men i henseende til de krav, der i dag var fra de ansatte, havde det været nødvendigt i højere grad at tage hensyn til dem.

Rent faktisk havde CO II under forhandlingerne opnået den bedste lønmæssige fremgang i mange år, og man kunne se frem til en betydeligt forbedret slutløn for de ansatte, et resultat som Politiforbundet vægtede meget højt.

Det var så også grunden til, at der kun havde været et mindre beløb til rådighed for andre forbedringer.

Æresmedlem Harald Olesen takkede også for invitationen. Så længe det var ham muligt, ville det glæde ham at være til stede.

Formanden rettede en tak til kredsrepræsentanterne, Børge Barret Thomsen, kreds 2 og Jens Holm Rasmussen, kreds 8, der havde ønsket at træde tilbage, og overrakte dem flaskegaver.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1540.

Niels Christensen,

sekretær