Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Generalforsamling 2007

GENERALFORSAMLING

 

onsdag  den 11. april 2007 i København.

 

Formanden, John Jensen, bød velkommen kl. 1330 til foreningens 59. generalforsamling. Han rettede en særlig velkomst til æresmedlem, Harald Olesen, til Hans Agerbo Jensen, Politiforbundet, og Jørgen Fischer, Statspensionisternes Centralforening(SC).

Foreningen havde haft god medlemsfremgang, men havde i årets løb mistet 46 medlemmer, der blev mindet.

 

Dagsorden: 1.  Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsordenen. 3.  Godkendelse af fuldmagter.

 1. Navneopråb. 5. Valg af stemmeudvalg. 6. Beretning ved formanden. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Fremtidig virksomhed. 9. Regnskab ved kassereren. 10. Fastsættelse af kontingent.
 2. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser. 12. Valg. 13. Kredsrepræsentanter og deres stedfortrædere meddeles. 14. Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent.

 

Jørgen Fischer blev foreslået af HB og enstemmigt valgt.

 

 1. Forretningsordenen blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af fuldmagter.

 

Ingen fuldmagter.

 

 1. Navneopråb.

 

Reg. 5. Erik Jørgensen mødte ikke.Reg. 6-I. Der var afbud fra Tage Ernst Christensen. 6.II. Jan Andersen og Hans Kristiansen meldte afbud p.gr. af sygdom, i stedet mødte Kurt Robdrup og Birthe Toft.

 

 1. Valg af stemmeudvalg.

 

Valgt blev Per Kjærgaard Ibsen, Niels Grønnemose Madsen og Hans Gerd Trusbak.

 

 1. Beretning ved formanden.

 

Efter sit første år som landsformand var formanden glad for, at foreningen stadig eksisterede, men han lagde vægt på, at det skyldtes en god bestyrelse, der støttede ham. Hans position som formand gjorde, at han nu sad i hovedbestyrelsen for Statspensionisternes Centralforening, ligesom han havde en plads i repræsentantskabet i CO II. Endvidere kontakten til Politiforbundet.

Der havde været en god gang i medlemstilgangen, hvilket kunne skyldes mere PR virksomhed, som artikler i Politibladet, en skrivelse til alle, der blev pensioneret, åbne HB-møder m.v.

HB havde  i det forløbne år udarbejdet forslag til nye vedtægter, der ville blive fremlagt under pkt. 7. Et af forslagene var et  ønske om oprettelse af et forretningsudvalg til lettelse for HB, der nu ville komme op på 15 medlemmer.

Medlemstallet var stigende. I 2006 var 204 meldt ind, mens 10 havde meldt sig ud, 30 var slettet og 46 var afgået ved døden.

Økonomien. Formanden var godt tilfreds med kassererens måde at forvalte tingene på. Der var et lille overskud i 2006. Med en nu 15 mand stor HB måtte der forventes større rejseudgifter, hvorfor der også for det kommende regnskabsår var afsat kr. 60.000 til møder m.v. Pengene er i der væsentlige beregnet til at arbejde for de nye kredse.

Set i lyset af, at SC i de kommende 2 år forventer et årligt underskud på kr. 100.000, der skal hentes i formuen, så kan det på kort sigt også resultere i kontingentforøgelse også hos PL.

 

Regionsforeningerne vil jo kræve en del arbejde i den kommende tid. De 11 er nogenlunde på plads, mens nr. 12, Bornholm, hvor der kun er 15 medlemmer, kan have svært ved at bære en kredsformand og de dermed forbundne udgifter. Måske kan der blive tale om en underafdeling af København, men alt dette vil blive undersøgt.

Hjemmesiden  er formanden stolt af. Han efterlyser blot, at flere sender stof til den, så den kan blive mere læseværdig. Siden start i september 2005 har der til i dag været 3681 besøgende. For 2007 gennemsnitligt 10 pr. dag.

Mødeaktiviteter. Formanden nævnte de mødeaktiviteter, der havde været i det forgangne år, herunder HB-møder, møder i SC og CO II´s repræsentantskab.

Vores kontaktmand i Politiforbundet, Hans Agerbo, havde haft 40-års jubilæum og var blevet hyldet.

Om edb sagde formanden, at det ville vi komme til at bruge meget mere fremover.

Opgave fra medlemmerne. Der havde kun været få henvendelser, typisk omkring pension, dødsfald m.v., som var blevet klaret med god assistance fra Politiforbundet.

Politiforbundet. Formanden og sekretæren havde afholdt møde med Politiforbundets nye formand, Peter Ibsen, hvor muligheden for direkte overførsel fra Politiforbundet til PL ved pensionering endnu en gang var blevet drøftet.  Det blev samtidigt aftalt at forny samarbejdsaftalen.

Statspensionisternes Centralforening, er jfr. formanden synonym med Jørgen Fischer. Vi har god kontakt og følger nøje arbejdet omkring overenskomstforhandlingerne op til 2008, og er meget enige i oplægget. PL er fint repræsenteret i SC, med Jørgen Fischer som formand, Fin Vesterdahl som sekretær, Bent Cavour Nielsen som revisor og formanden og næstformanden i repræsentantskabet.

I Pensionisternes Samvirke er Jørgen Fischer nu indtrådt som næstformand.

CO II. Det er SC´s  forslag til den nye overenskomst, der er blevet vedtaget til fremsættelse.

Formanden mente, at der ville blive et stort arbejde omkring oprettelse af de nye kredse. Der ville blive arbejdet på, at få alle ”nypensionerede” med, ligesom det var en udfordring at forsøge at få ”de gamle” med, som blot gik og hyggede sig i lokalforeningerne.

Formanden rettede en tak til den samlede hovedbestyrelse for arbejdet i det forgangne år.

 

Dirigenten satte herefter beretningen under debat

Ole Steiness ville vide under hvilke omstændigheder kontingentet var fradragsberettiget.

Formanden suppleret af Jørgen Fischer oplyste, at betingelsen for fradragsberettigelse var medlemskab af en forhandlingsberettiget organisation, som. Eks. SC.

Fin Vesterdahl, Kbhvn, fortalte, at Kbhvn. havde tilpasset sine vedtægter PL.´s, hvilket på sigt ville give mulighed for fradragsberettigelse.

Hans Erik Petersen, Vejle, takkede for en god beretning og bragte hilsen fra Vejle. Hans fandt formandens artikel i ”Dansk Politi” god og mente, at det burde være en årlig tilbagevendende begivenhed.

Endelig efterlyste han en ”mønstervedtægt” for lokalforeningerne, som kunne benyttes ad. spørgsmålet vedr. fradragsberettigelse.

Søren D. Sørensen, Kbhvn. gjorde opmærksom på nødvendigheden af, at vi arbejdede tæt sammen med Politiforbundet, da vores overenskomstresultater jo var tæt forbundne. Vi havde i de seneste havde fået ingenting eller meget lidt ud af det

Formanden svarede, at det blev der rigtignok arbejdet kraftigt på.

Jens Gohr Jensen, Ribe, kunne ikke forstå, at man ville afskaffe U 65/67 tillægget.

På formandens anmodning redegjorde Jørgen Fischer for problematikken omkring det.

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

Eneste indkomne forslag var HB`s forslag til ændring af vedtægten.

Dirigenten gennemgik vedtægten § for §.

Vedr. § 3.

Svend Sandbjerg, Horsens, mente, at  man nu ville udelukke medlemmer, der stadig var aktive.

Formanden svarede, at man selvfølgelig ikke udelukkede nogle ”gamle” medlemmer. Fremover krævede man blot, at der var tale om en eller anden form for pensionering.

Børge Barret Thomsen, Århus, mente, at det kunne give problemer omkring forhandlinger, at en mand både var medlem af Politiforbundet og Landsforeningen.

Formanden mente ikke, at det ville give problemer.

Hans Jørgen Lauritsen, Herning, ville vide om ægtefæller/samlevere kunne være medlemmer med den nye vedtægt.

Formanden fandt det vigtigt, at vi også varetog en ægtefælles interesser, hvilket jo typisk ville være enkeproblemer. Hen ad vejen ville samlevere sikkert også blive dækket.

Vedr. § 4.

Hans Erik Petersen, Vejle, mente at det ville gå ud over lokalforeningerne, at man slettede prgrf.én om passive medlemmer.

Formanden forklarede, at der i PL.s 59-årige historie ikke havde været et eneste passivt medlem. Lokalt kunne man selv bestemme, hvem man ville have som medlemmer, de kunne blot ikke være medlemmer i PL med mindre de opfyldte PL.´s medlemskrav.

Fra flere kom der tilkendegivelser om, at man lokalt havde medlemmer med andre tilhørsforhold uden problemer.

Vedr.  § 11.

Jørn Hansen mente, at med de store ændringer som § 11 krævede, måtte man lokalt have god tid til arbejdet.

Formanden svarede, at man var helt klar over det, og at der ville blive givet den nødvendige tid til arbejdet.

Vedr. § 16.

Ove Bjerregaard, Grenå,  mente, at det ville blive for let at nedlægge foreningen med de nye bestemmelser.

Niels Christensen svarede, at det var nødvendigt at ændre bestemmelsen, da det med den gamle ville være helt umuligt at nedlægge foreningen. Man havde fuld tillid til at den nye regel ikke ville kunne misbruges, og endeligt havde man ingen frygt for, at den nogensinde skulle tages i brug.

 

Som følge af debatten blev der foretaget flere redaktionelle ændringer af vedtægten

 

Vedtægten blev herefter enstemmigt vedtaget.

 

 1. Fremtidig virksomhed

 

Oprettelsen af de nye kredse vil kræve  meget arbejde og vil komme til at danne et godt grundlag for foreningens videre virke.

Der vil blive søgt fast kontakt til  Politiforbundet og formanden.

Samarbejdet med SC og derigennem kontakten til CO II og Pensionisternes Samvirke skal fortsættes.

Gennem åbne HB-møder fortsat orientere om foreningens virke, også blandt IKKE medlemmer.

Arbejde på, at de mange små foreninger må blive sammensmeltet med Landsforeningen bl. a. med henblik på fælles fradragsberettiget kontingent.

 

 

 1. Regnskab ved kassereren

Kassereren gennemgik kort regnskabet.

                      Indtægter  2005: 259.338                         2006: 242.970

Udgifter    2005: 230.154                         2006: 239.304

Overskud  2005:  29.104                          2006:     3.666

Formue     2005: 262..332                        2006: 265.998

Når der er en tilsyneladende skævhed i indtægterne, skyldtes det, at revisorerne for nogle år siden havde forlangt, at indbetalinger skulle anføres i det år, hvor de var betalt, og ikke henvises til det år, de rent faktisk var indbetalt til. Opkrævningerne udsendtes i december, hvorfor en del indbetalinger af kontingent indløb før årsskiftet. Derfor ”manglede” de i det år, som de faktisk hørte til.

Kassereren forklarede endnu en gang, hvad der blev brugt frimærker til.

Per Kjærgaard Ibsen ville vide, hvad medlemsopkrævning dækkede.

Kassereren svarede, jfr. den nye vedtægt, at det var de beløb, det kostede at opkræve kontingenter, at udsende materiale m.v., og at man havde en årlig tidsmæssig aftale med pbs.

Birthe Toft foreslog, at man ventede med at opkræve kontingent til efter 1. januar

Kassereren svarede, at det tidsmæssigt ikke kunne lade sig gøre, da der så kun ville være 14 dage til sidste indbetalingsfrist jfr. den nye vedtægt.

 

 1. Valg.

 

Kasserer: HB indstillede Bent Cavour Nielsen. Han blev genvalgt for en 2-årig periode med akklamation.

Sekretær:  HB indstillede Niels Christensen. Han blev nu valgt som næstformand/sekretær for en 2-årig periode med akklamation.

Revisor: Walther Dam Larsen blev valgt for en 2-årig periode med akklamation.

Revisorsuppleant: Jens Erik Petersen, Kbhvn. blev valgt for en 2-årig periode med akklamation.

 

11: Fastsættelse af kontingent.

 

Kassereren foreslog uændret kontingent.

Vedtaget.

 

12: Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelser.

 

Kassereren foreslog uændrede diæter og rejsegodtgørelser.

Vedtaget.

 

 1. Kredsrepræsentanter og deres stedfortrædere meddeles.

 

                      Kreds   1: Finn Teddy Iversen                 Anton Jensen

Kreds   2: Børge Barret Thomsen            Henning Jensen

Kreds   3: Per Kjærsgaard Ibsen              Hans Jørgen Blicher Lauritsen

Kreds   4: Svend Sandbjerg                     Jørn Kjærsgaard Ibsen

Kreds   5: Christian  Svensson                 Niels Gohr Jensen

Kreds   6: Henning Skov-Hansen            Frits Henriksen

Kreds   7: Jørgen Nielsen-Ourø               Ole Steffensen

Kreds   8: Jens Holm Rasmussen            Finn Steen Baad

Kreds   9: Per Funk                                  Keld Andersen

Kreds 10: Poul Erik Høeg-Iversen          Axel Erik Gyntler

Kreds 11: Fin Vesterdahl                         Hans Jensen

Kreds 12: Bornholm(vakant)

 

 

 

 

 

 1. Eventuelt.

 

Hans Agerbo Jensen, Politiforbundet, takkede for hilsenen ved sit 40-års jubilæum.

Politiforbundet, der nu afholder kongres hvert 4. år, næste gang i 2009, afholder i år sin første forbundskonference, der går på at drøfte emner omkring overenskomstforhandlingerne 2008, et evt. nyt lønsystem for politiet, samt mulighederne for at lade sig ansætte udover de 63 år.

Reguleringsprocenten udmøntede pr. 1.4.2007 0,10 o/o, for første gang i flere år en lille fremgang, der dog er til at få øje på.

Der er sket ændringer af lønforløbet. F. eks.:  For uchargerede ændres det halvautomatiske lønforløb fra lrm. 25 til lrm. 26.

Man kører med stor succes en række seniorkurser.

Uagtet man på disse kurser siger, at man skal sørge for at have sine ægteskabelige forhold i orden forinden man går f. eks. på efterløn, så er stadig nogen, der kommer i klemme.

Man havde haft en sag, hvor Popermo ikke ville anerkende en arbejdsskade, hvor en mand var sygepensioneret på gr. af PTSD(posttraumatisk belastningsreaktion). Det kunne ikke betegnes som et ulykkestilfælde.

 

Mødet sluttede kl. 1655, hvorefter der var spisning.

 

 

Niels Christensen,

sekretær