Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

FU-møde 28 juni 2017

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 28. Juni 2017 i Politiforbundet.

 

Deltagere:         John Jensen, Poul Erik Jørgensen, Finn Knudsen, Svend Sandberg, Hans Agerbo Jensen og Finn Baad (referent)

Formålet med mødet var at afholde et FU-møde i foreningen internt samt efterfølgende at afholde samarbejdsudvalgsmøde med Politiforbundets formand Claus Oxfeldt og foreningens kontaktperson i forbundet – Finn Moseholm.

Ingen fastsat dagsorden.

John Jensen bød deltagerne velkommen til mødet.

Formand John Jensen foreslog nedsættelse af et lovudvalg, der kunne gennemgå punkter i foreningens vedtægter. (jfr. Generalforsamlingsbeslutning 2017)

Formanden nævnte :

  • et lovforslag om ændring af foreningens § 11 – (ekstraordinær generalforsamling)
  • gennemgang af reglerne for befordring/rejsegodtgørelse til møder
  • gennemgang af foreningens § 4 æresmedlemmer

Punkterne var herefter genstand for en drøftelse, hvor der fremkom synspunkter om de enkelte punkter.

Efter drøftelserne blev det beslutte, at nedsætte et lovudvalg som kunne komme med forslag til ændringer af vedtægterne.

Kredsformand Hans Agerbo Jensen og Finn Baad blev valgt til lovudvalget.

Formålet med gruppens arbejde er, at klarlægge og udforme ændringer i.h.t.

ovennævnte punkter 1 – 3.

Gruppens resultat skal forelægges for hovedbestyrelsen ved mødet den 5. September 2017

Endeligt udkast skal foreligge ved foreningens generalforsamling 2018.

Fordeling af yderligere midler til kredsene.

Kasserer Poul Erik Jørgensen meddelte, at der var mulighed for yderligere udbetaling af midler til kredsene. Han foreslog 25.00 kr. pr. medlem.

Efter en drøftelse tiltrådte FU kassererens forslag.

Formanden fremsætter forslag på det kommende HB-møde.

Medlemssekretær Finn Knudsen oplyste, at foreningen i øjeblikket havde 2395 medlemmer.

Formanden meddelte, at næste hovedbestyrelsesmøde er den 5. September i Odense.

Mødet afsluttet kl. 1100.

Finn Baad, sekretær

 

SAMARBEJDSUDVALGSMØDE

Afholdes med Politiforbundet den 28.juni 2017 kl. 1100

Deltagere:         John Jensen, Poul Erik Jørgensen, Finn Knudsen, Svend Sandberg, Hans Agerbo Jensen og Finn Baad (referent)

Ingen fastsat dagsorden.

Formand John Jensen bød Claus Oxfeldt og Finn Moseholm velkommen til mødet.

De almindelige forhold vedrørende samarbejdet mellem Politipensionisterne og

Politiforbundet blev gennemgået.

Man fandt ingen grund til ændringer i det nuværende samarbejde.

Politiforbundsformand Claus Oxfeldt gennemgik herefter nogle punkter fra

”hverdagen” i forbundet og kontakten til den politiske ”verden” som forbundet arbejder i.

Finn Moseholm fortalte om problemstillinger som kunne opstå når politikollegaer

går på pension.

Mødet afsluttet kl. 1200

Finn Baad, sekretær