Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

FU-møde 11. januar 2016

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

 FORRETNINGSUDVALGSMØDE afholdtes den 11. januar 2016 i Ældre Centret i Odense. Mødet startede kl. 1100.

 Til stede var: John Jensen – Niels Christensen – Poul Erik Jørgensen – Finn Baad – Svend Sandberg.

 Dagsorden:

 1. Regler for tilskud/ansøgning om tilskud fra Landsforeningen

2. Lovændringer til generalforsamlingen

3. Afvikling og dagsorden til HB-møder

4. Den nye pjece

5. Årsopgørelse

6. Offentliggørelse af foreningens årsregnskab

 Evt. andre emner.

 1. Regler for tilskud/ansøgning om tilskud fra Landsforeningen. Til forelæggelse for hovedbestyrelsen foreslås, at

 Kredsforeningerne kan søge tilskud til:

 1. Hvervemøder, der afholdes for at skaffe nye medlemmer til     Landsforeningen.

2. Relevant ekstern foredragsholder til arrangementer i kredsen.

3. Evt. tvivlspørgsmål afgøres af FU

 Anden type arrangementer skal afholdes for kredsens egne midler.

 Der udfærdiget et ansøgningsskema, der skal udfyldes med kreds – dato – kort beskrivelse af arrangementet – forventet antal deltagere – medlemmer – gæster – kostprisen for evt. foredragsholder- budgetterede udgifter i øvrigt – deltagerbetaling- kredsformandens underskrift.

 Ved tilsagn udbetales tilskuddet efter arrangementers afholdelse ved henvendelse til hovedkassereren.

 2. Lovændringer til generalforsamlingen.

 I Vedtægtens § 12 stk.1 foreslås indsat ” Ingen i hovedbestyrelsen kan repræsentere mere end 1 stemme.

 3. Afvikling og dagsorden til HB-møder.

 Finn Baad har udarbejdet et forslag, hvorefter en dagsorden som minimum skal inde holde følgende:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat af foregående møde

3. Orientering/afrapportering ved formanden

4. Medlemsorientering

5. Sager til orientering, behandling eller beslutning

6. Foreningens økonomi

7. Eventuelt

8. Næste møde

 Dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.

 Emner, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 14 dage før mødet.

 Et oplæg skal havde følgende indhold: Emne – udarbejdet af – sagsfremstilling og indstilling. Det skal klart fremgå om emnet er til orientering – behandling eller beslutning, samt evt. økonomiske konsekvenser

 4. Den nye pjece.

 Finn Baad fremlagde den senest udarbejdede pjece til orientering for nye medlemmer, indeholdende velkomst, kredsoversigt og indmeldelsesblanket.

 5. Årsopgørelse.

 Poul Erik Jørgensen fremlagde den foreløbige årsopgørelse, hvor der endnu mangler enkelte tal for færdiggørelse til generalforsamlingen, samt revision.

 Med henvisning til det beløb, som Landsforeningen vil modtage i forbindelse med den endelige afslutning af SC, blev der foreslået, at kredsene vil blive tildelt et yderligere tilskud pr. medlem på kr. 20. i 2016.

 I forbindelse med forespørgsel om yderligere tilskud til kredsformændene foreslås det årlige tilskud pr. medlem sat op fra kl. 15.- til kr. 20, hvorefter kredsen selv kan bestemme, hvordan pengene skal bruges.

 Det vil betyde, at der i 2016 udbetales kr. 40.- pr. medlem.

 6. Offentliggørelse af foreningens årsregnskab.

 Foranlediget af anmodninger om udlevering af årsregnskaber.

 Landsforeningen har ikke pligt til at offentliggøre årsregnskaber, hvilket ville være tilfældet ved at lægge det på nettet via hjemmesiden. Alle medlemmer har mulighed for at se regnskabet ved generalfor- samlingen, ligesom medlemmerne ved henvendelse til kasserer eller næstformand vil kunne få det tilsendt.

Mødet sluttede kl. 1430

 Niels Christensen, sekretær