Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat fra bestyrelsesmøde 31.marts 2017

Bestyrelsesmøde den 21. marts 2017 i Tune.

                                                 Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamlingen
  2. Orientering fra formanden
  3. Nyt fra Landsforeningen
  4. Delegerede til Landsmødet i Odense samt praktiske oplysninger
  5. Orientering fra den fungerende kasserer
  6. Kassererskifte i banken
  7. Forårstur ved John – flere forslag
  8. Næste møde
  9. Eventuelt

Ad 1: Begge referater godkendt uden anmærkninger.

Ad 2: Formanden oplyste, at firmaet, One Com, som står for vor hjemmeside, har forhøjet prisen fra   160,- kr. til 660,- kr. om året uden nogen forvarsel. Vi har endnu ikke betalt beløbet, da formanden vil undersøge sagen nærmere.

Jeg henstillede til, at hjemmesiden blev opdateret løbende m.h.t. kommende og afholdte arrangementer.

Ad 3: På et møde i sammenslutningen af pensionistforeninger under C0 10 var man blevet enige om forslag til kravene i forbindelse med OK 18. Man ønsker regulering af tjenestemandspensioner, videreførelse af reguleringsordningen og afskaffelse af privatløns værn.

Formanden, Christa, havde forespurgt om, hvorvidt andre foreninger havde problemer med at låne lokaler på politistationerne. Det viste sig, at flere andre foreninger havde nøjagtig de samme problemer som os. Formanden, John Jensen, mente dog, at kredsene frit kunne bestemme, hvor de ville holde deres møder. Var der udgifter forbundet med lokaleleje, måtte kredsene selv betale.

På min forespørgsel oplyste Christa, at man ikke havde drøftet, om Landsforeningen skulle rette henvendelse til Rigspolitichefen, således at man kunne få en ens adgang til politistationerne.

Formanden oplyste, at Landsforeningen havde fået ½ side i Dansk Politi 6 gange om året. Finn Baad havde opfordret til at komme med indlæg.

På den kommende generalforsamlingen i Landsforeningen skal der vælges ny næstformand, idet Niels Christensen ikke ønsker genvalg. Finn Baad ville stille op til posten som næstformand.

Hovedbestyrelsen ville fremsætte forslag til ændring af §11 stk. 10 om ekstraordinær generalforsamling. Man ønskede fremover, at mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer skal kunne begære indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og ikke som nu hele Hovedbestyrelsen. Endvidere ønsker man afskaffelse af reglen om, at 1/8 af medlemmerne kan begære indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vi havde en drøftelse af forslaget og blev enige om, at vi ikke kunne stemme for det, idet det afskaffer medlemmernes demokratiske ret til indflydelse.

Jeg forespurgte om, hvorfor der ikke var noget forslag om ændring af § 12, stk. 1, som der skulle være, jfr. generalforsamlingens beslutning i 2016. Christa kunne ikke give nogen forklaring på dette, idet spørgsmålet ikke har været drøftet i Hovedbestyrelsen efter sidste generalforsamling. Vi besluttede at nævne det under eventuelt på generalforsamlingen.

Ad 4: Efter beslutning på vor generalforsamling har bestyrelsen udpeget følgende: Formanden, Christa, John Larsen, Henning Morville og Bjarne Lassesen, som delegerede til Landsforeningens generalforsamling i Odense.

Ad 5: Kassereren oplyste, at regnskabet vise en saldo på 10.682,- kr.

Ad 6: Alt ordnet m.h.t. underskrifter m.m. Formanden vil aflevere papirerne i banken, således at den nye kasserer kan blive godkendt.

Ad 7: Det blev endelig vedtaget, at sommerturen går til Søfartsmuseet i Helsingør den 14 juni 2017. Prisen pr. deltager bliver 100,- kr. pr. person for guidet rundvisning samt 3 stk. smørrebrød i museets cafe. Ved tilmeldingen, som er bindende, skal deltagerbeløbet indbetales på foreningens konto. Turen er for medlem + ”påhæng”.

Ad 8: Næste møde i Andelsbyen den 7/6-17, kl. 1100.

Ad 9: Intet.

 

Ref.

Bjarne Lassesen.