Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat fra generalforsamling 2017 – kreds 4

Politipensionisterne Sydøstjylland

Kreds 4

Referat fra generalforsamling, d. 23. februar 2017 på Vejle PG.

 Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Godkendelse af fuldmagter.

3: Formandens beretning.

4: Indkomne forslag.

5: Regnskab.

6: Fastsættelse af kontingent.

7: Valg af:

A. To bestyrelsesmedlemmer (Leif Aasholm og Hans Erik Pedersen afgår efter tur).

B: En suppleant for bestyrelsen (Kurt Rønne afgår).

C: En revisor (Ove Raundal afgår).

D: En revisorsuppleant (Niels Linnet afgår).

 8 Eventuelt.

 —————————————————————-

Der var 24 deltagere til generalforsamling.

Formanden, Svend Sandberg, bød velkommen. Han orienterede om, at 2 af kredsens medlemmer var døde i årets løb. Forsamlingen rejste sig og mindedes dem med 1 minut stilhed.

 1: Hans Henrik Hansen, Fredericia, blev valgt til dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

 2: Der var ingen fuldmagter.

 3: Formanden så tilbage på de år, der er gået siden han blev ansat i politiet. I starten var der skrivemaskiner, duplikatorer og kopimaskiner før vi i slutningen af 80-erne langsomt kom ind i den digitale verden.

 Vores årgange har haft nogle rigtig gode år i politiet, hvor vi kunne gøre tingene ordentligt. Ret tidlig i forløbet var vi klar over, der ville opstå personalemangel, når de store årgange skulle på pension. Og allerede før årtusindeskiftet stod det klart, at det var nødvendigt med væsentlige ændringer i politiet, hvis ikke de lovløse skulle løbe os over ende.

 Formanden mente, at mange af de ændringer, der senere blev foretaget, skete mere eller mindre på forsøgsbasis og i mange tilfælde på grundlag af statistikker, der blev manipuleret til situationen. Nogen af ændringerne fungerede – andre slet ikke.

 Formanden undrede sig over den meget lille forståelse for de nye tider, han havde oplevet hos kolleger.

Det, der undrede formanden mest, var, at kollegerne, som i gode år holdt sammen og kunne finde fælles fodslag, nu pludselig ikke længere kan se fordelene ved at holde sammen og kæmpe i flok, når de når pensionsalderen.

Det kan konstateres, at kun ca. halvdelen af de kolleger, der bliver pensioneret, melder sig ind i Politipensionisternes Landsforening. Formanden troede først det skyldtes uvidenhed om, at PL – og ikke Politiforbundet har forhandlingsretten gennem CO-10.

Han er senere blevet klar over, at mange kolleger er ”polititrætte” og går rundt i den vildfarelse, at pensionen blot er noget, der bliver pristalsreguleret og så ellers kommer ”af sig selv”.

Formanden slog fast, at hvis ikke vi, via PL og CO-10, gør en indsats, bliver statspensionen udhulet og mister kraft. Han sluttede denne del med ”Jeg håber virkelig, at PL kan leve op til vore visioner om at fastholde værdien af politipensionen”.

 Vedr. de sociale arrangementer i kredsen har vi tidligere besluttet, at de primært henlægges til seniorklubberne. Der har været forskellige arrangementer både i Fredericia, Vejle, Kolding og Horsens, men også i Skanderborg har der været sammenkomst blandt seniorerne.

I kredsen har vi afholdt kombineret julefrokost og julekoncert i Horsens – ligesom året før. Der var et rimeligt deltagerantal og vi havde vist alle en god aften.

 Medlemssituationen:

På landsplan er der med udgang af 2016 i alt 2.374 medlemmer i PL, hvilket er en fremgang på 53.

Kreds 4 har også haft en lille medlemsfremgang.

I 2015 havde vi 135 medlemmer. Her primo januar 2017 var vi 142. Det viser sig, at der er tilkommet 18 nye medlemmer og der er afgået 11. 3 er overført til anden kreds, to er afgået ved døden, og seks har udmeldt sig.

 I bestyrelsen havde vi besluttet at invitere de kolleger, der var gået på pension det sidste år, og som ikke havde meldt sig ind i Pl, med til generalforsamlingen, så de kunne få sig et indtryk af foreningen. Ingen har meldt deres deltagelse, men glædeligvis har 3 af de kontaktede siden meldt sig ind.

 Landsforeningen.

Som man måske husker, blev SC endelig afviklet i begyndelsen af 2016. Foreningens formue på 406.000,-kr. blev så fordelt efter medlemsantal, og PL fik udbetalt godt 77.000,-kr.

Fem af de otte foreninger gik derefter sammen og stiftede pensionistfraktionen ”Sammenslutningen af Senior- og Pensionistforeninger i CO 10” med Bjørn Wikkelsøe som formand og PLs formand, John Jensen, som næstformand. Nu er bestyrelsen for denne sammenslutning i gang med forberedelser til OK-18. Vores efterslæb fremkommer, når dele af lønstigningen udbetales i puljer i stedet for løn. Bestyrelsen arbejder på at få en tilføjelse eller et protokollat til ”aftalerne”, som skal sikre os fuld dækning af lønstigningerne fremover.

 Og så er der indgået aftale med Politiforbundet om, at PL ved hver udgivelse af Politibladet kan disponere over en halv side. Det er en udmærket aftale, idet PL tidligere er blevet afvist med indlæg i Politibladet. Tanken er, at den halve side skal bruges til at promovere PLs arbejde for de politiansatte, der nærmer sig pensionsalderen.

 Fremtiden.

Ved det kommende landsmøde (4. april 17) skal der vælges en ny næstformand og sekretær, idet Niels Christensen har haft helbredsproblemer og gerne vil afløses.

 I kreds 4 vil vi gerne have forslag til et arrangement, så medlemmerne bredest muligt får glæde af foreningens midler.

 Formanden sluttede med en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb samt tak til medlemmerne for opbakning til bestyrelsens arbejde.

 Dirigenten satte beretningen til debat. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Beretningen blev godkendt.

 4: Ingen indkomne forslag.

 5: Kassereren, Svend Flugt aflagde revideret regnskab. Kredsen havde haft indtægter på 13.060,- kr. og udgifter på 11.053,80 kr. Der var således et overskud på 2.006,20 kr. Kredsens formue udgør pr. 1/1-17 10.828,83 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt.

 6: Uændret kontingent (pt. 0,-kr). Vedtaget.

 7: a. Leif Aasholm og Hans Erik Pedersen blev genvalgt.

 B: Kurt Rønne genvalgt.

 C: Svend Erik Nielsen, Fredericia, blev valgt.

(Ove Ravndal fraflyttet kredsen).

 d: Niels Linnet blev genvalgt.

 E: Tre delegerede til Pl. landsmøde blev valgt: Svend Flugt, Hans Erik Pedersen og Svend Erik Nielsen. (Leif Aasholm forhindret).

 8: Eventuelt. Intet under punktet.

 Dirigenten takkede for god ro og orden ved mødet. Formanden takkede dirigenten for god ledelse og han afsluttede generalforsamlingen.

 —————————————————————-

 Efter generalforsamling, der sluttede kl. 1750, var der spisning. Derefter fortalte Poul Lysholm om en tur til Australien og viste lysbilleder derfra.

 Hans Erik Pedersen, ref.